مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی- آگهی استخدام و مقالات علمی
دانلود رایگان لیست اطلاعات شرکتهای صنعتی و کارخانجات

هدیه ایران صنعت

دانلود رایگان بخشی از اطلاعات شرکتهای منتخب

از شما دعوت می گردد با عضویت در سامانه ایران صنعت از ایمیل ها، امتیازات، و هدایای خاص آن بهره مند گردید

به عنوان هدیه عضویت، لینک دانلود رایگان بخشی از بانک اطلاعات برای شما ارسال خواهد شد

لطفا در کادر زیر ایمیلی که می خواهید عضویت و دریافت هدیه از طریق آن صورت گیرد را وارد کرده، نزدیکترین گروه به زمینه فعالیت خود را انتخاب و سپس بر روی گزینه "عضویت و دریافت فایل هدیه" کلیک نمایید

توجه: در هر زمانی امکان لغو عضویت وجود دارد

                                       

ورود مستقیم به صفحه بانک اطلاعات ایران صنعت

ورود مستقیم به صفحه ایمیل مارکتینگ صنعتیiran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com

 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 


بح ح . سیمان‌غرب‌ IRO1SFRS0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SFRS1 Fars Cement سفار سیمان‌فارس‌ IRR1SFRS0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SFRX1 Fars Cement-R سفارح ح . سیمان‌فارس‌ IRO1SFKZ0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SFKZ1 F. & Kh. Cement سفارس سیمان فارس و خوزستان IRR1SFKZ0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SFKX1 F. & Kh. Cement-R سفارسح ح . سیمان فارس و خوزستان IRO1FRDO0001 N1 سایر محصولات كانی غیرفلزی تابلو فرعی FRDO1 Doroud Farsit سفارود كارخانه‌فارسیت‌درود IRR1FRDO0101 N1 سایر محصولات كانی غیرفلزی تابلو فرعی FRDX1 Doroud Farsit-R سفارودح ح . كارخانه‌فارسیت‌درود IRO1SFAS0001 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه SFAS1 Ahwaz Farsit سفاسیت فارسیت‌ اهواز IRR1SFAS0101 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه SFAX1 Ahwaz Farsit-R سفاسیتح ح . فارسیت‌ اهواز IRO1SFNO0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SFNO1 Siman Fars Noe سفانو سیمان فارس نو IRO1SGEN0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SGEN1 Qayen Cement سقاین سیمان‌ قائن‌ IRR1SGEN0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SGEX1 Qayen Cement-R سقاینح ح . سیمان‌ قائن‌ IRO1SKRN0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SKRN1 Karoon Cement سكارون سیمان‌ كارون‌ IRR1SKRN0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SKRX1 Karoon Cement-R سكارونح ح . سیمان‌ كارون‌ IRO1SKOR0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SKOR1 Kordesta Ce. Co. سكرد سیمان كردستان IRR1SKOR0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SKOX1 Kordestan Cem.-R سكردح ح . سیمان كردستان IRO1SKER0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SKER1 Kerman Cement سكرما سیمان‌ كرمان‌ IRR1SKER0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SKEX1 Kerman Cement-R سكرماح ح . سیمان‌ كرمان‌ IRO1SMAZ0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SMAZ1 Mazandaran Cem. سمازن سیمان‌مازندران‌ IRR1SMAZ0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SMAX1 Mazandaran Cem.-R سمازنح ح . سیمان‌مازندران‌ IRO1SSNR0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SSNR1 Neiriz Cement سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز IRR1SSNR0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SSNX1 Neiriz Cement-R سنیرح ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز IRO1SHZG0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SHZG1 Hormozgan Cem. سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ IRR1SHZG0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SHZX1 Hormozgan Cem.-R سهرمزح ح . سیمان‌هرمزگان‌ IRO1SHGN0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SHGN1 Hegmatan Cement سهگمت سیمان‌هگمتان‌ IRR1SHGN0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SHGX1 Hegmatan Cement-R سهگمتح ح . سیمان‌هگمتان‌ IRO1CIDC0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه CIDC1 Cement INV. Co. سیدكو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان IRO1SEIL0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SEIL1 Ilam Cement سیلام سیمان‌ ایلام‌ IRR1SEIL0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SEIX1 Ilam Cement-R سیلامح ح . سیمان‌ ایلام‌ IRO1PARK0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PARK1 Shazand Petr. شاراك پتروشیمی شازند IRR1PARK0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PARX1 Shazand Petr.-R شاراكح ح . پتروشیمی شازند IRO1AMLH0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه AMLH1 Iran Amlah شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ IRR1AMLH0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه AMLX1 Iran Amlah-R شاملاح ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌ IRO1PNTB0001 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو اصلی PNTB1 Tabriz.Oil.Refine شبریز پالایش نفت تبریز IRR1PNTB0101 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو اصلی PNTX1 Tabriz.Oil.RefineR شبریزح ح. پالایش نفت تبریز IRO1PNBA0001 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو فرعی PNBA1 B.A Oil Refinie شبندر پالایش نفت بندرعباس IRO1NBEH0001 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو اصلی NBEH1 Behran Oil شبهرن نفت‌ بهران‌ IRR1NBEH0101 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو اصلی NBEX1 Behran Oil-R شبهرنح ح . نفت‌ بهران‌ IRO1BMPS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه BMPS1 Pars Int. Mfg. شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ IRR1BMPS0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه BMPX1 Pars Int. Mfg.-R شپارسح ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ IRO1PAKS0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PAKS1 Paxan شپاكسا پاكسان‌ IRR1PAKS0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PAKX1 Paxan-R شپاكساح ح . پاكسان‌ IRO1PABD0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PABD1 Abadan Petr. شپترو پتروشیمی‌ آبادان‌ IRR1PABD0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PABX1 Abadan Petr.-R شپتروح ح . پتروشیمی‌ آبادان‌ IRO1PRDZ0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PRDZ1 Pardis Petr. شپدیس پتروشیمی پردیس IRR1PRDZ0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PRDX1 Pardis Petr. -R شپدیسح ح. پتروشیمی پردیس IRO1PLAK0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PLAK1 Iran Polyacryl شپلی پلی‌اكریل‌ IRR1PLAK0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PLAX1 Iran Polyacryl-R شپلیح ح . پلی‌اكریل‌ IRO1PPAM0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PPAM1 Pars Pamchal شپمچا پارس‌ پامچال‌ IRR1PPAM0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PPAX1 Pars Pamchal-R شپمچاح ح . پارس‌ پامچال‌ IRO1PNES0001 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو اصلی PNES1 Isf. Oil Ref. Co. شپنا پالایش نفت اصفهان IRR1PNES0101 N1 فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای تابلو اصلی PNEX1 Isf. Oil. Ref.-R شپناح ح . پالایش نفت اصفهان IRO1THSH0001 N2 مواد و محصولات داروی 

 


ه IRDX1 Iran Darou-R دیرانح ح . ‌ایران‌دارو IRO1PRDS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PRDS1 Disshap Petr. دیسشپ دیس شپ IRO1INFO0001 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو اصلی INFO1 Inf. Services رانفور خدمات‌انفورماتیك‌ IRR1INFO0101 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو اصلی INFX1 Inf. Services-R رانفورح ح . خدمات‌انفورماتیك‌ IRO1EPRS0001 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی EPRS1 Parsian Ecommerc رتاپ تجارت الكترونیك پارسیان IRR1EPRS0101 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی EPRX1 Parsian Ecommerc-R رتاپح ح.تجارت الكترونیك پارسیان IRO1TKIN0001 N2 خدمات فنی و مهندسی فهرست اولیه TKIN1 Techinco رتكو كنترل‌خوردگی‌تكین‌كو IRR1TKIN0101 N2 خدمات فنی و مهندسی فهرست اولیه TKIX1 Techinco-R رتكوح ح . كنترل‌خوردگی‌تكین‌كو IRO1RKSH0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه RKSH1 Etebari Iran Co ركیش كارت اعتباری ایران كیش IRR1RKSH0101 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه RKSX1 Etebari Iran Co-R ركیشح ح. كارت اعتباری ایران كیش IRO1MAPN0001 N1 خدمات فنی و مهندسی تابلو اصلی MAPN1 MAPNA رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) IRR1MAPN0101 N1 خدمات فنی و مهندسی تابلو فرعی MAPX1 MAPNA-R رمپناح ح. گروه مپنا (سهامی عام) IRO1MAGS0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اولیه MAGS1 Magsal Agri. زمگسا كشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ IRR1MAGS0101 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اولیه MAGX1 Magsal Agri.-R زمگساح ح . كشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ IRO1ABIK0001 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه ABIK1 Abiak Cement سابیك سیمان آبیك IRO1AZRT0001 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه AZRT1 Azarit ساذری آذریت‌ IRR1AZRT0101 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه AZRX1 Azarit-R ساذریح ح . آذریت‌ IRO1SDAB0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SDAB1 Darab Cement ساراب سیمان‌ داراب‌ IRR1SDAB0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SDAX1 Darab Cement-R سارابح ح . سیمان‌ داراب‌ IRO1SADB0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SADB1 Ardebil Cement ساربیل سیمان آرتا اردبیل IRR1SADB0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SADX1 Ardebil Cement-R ساربیلح ح . سیمان آرتا اردبیل IRO1SURO0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SURO1 Oroumiyeh Cem. ساروم سیمان‌ارومیه‌ IRR1SURO0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SURX1 Oroumiyeh Cem.-R سارومح ح . سیمان‌ارومیه‌ IRO1SAVE0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SAVE1 Saveh Cement ساوه سیمان‌سفیدساوه‌ IRO1IRNT0001 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه IRNT1 Iranit سایرا ایرانیت‌ IRR1IRNT0101 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه IRNX1 Iranit-R سایراح ح . ایرانیت‌ IRO1SBOJ0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SBOJ1 Bojnourd Cement سبجنو سیمان‌ بجنورد IRR1SBOJ0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SBOX1 Bojnourd Cement-R سبجنوح ح . سیمان‌ بجنورد IRO1SBHN0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SBHN1 Behbahan Cement سبهان سیمان‌ بهبهان‌ IRR1SBHN0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SBHX1 Behbahan Cement-R سبهانح ح . سیمان‌ بهبهان‌ IRO1SSEP0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SSEP1 Sepahan Cement سپاها سیمان‌سپاهان‌ IRR1SSEP0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SSEX1 Sepahan Cement-R سپاهاح ح . سیمان‌سپاهان‌ IRO1PRMT0001 N2 سایر محصولات كانی غیرفلزی فهرست اولیه PRMT1 Permit سپرمی پرمیت IRO1STEH0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی STEH1 Tehran Cement ستران سیمان‌ تهران‌ IRR1STEH0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی STEX1 Tehran Cement-R سترانح ح . سیمان‌ تهران‌ IRO1SKHS0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SKHS1 Khash Cement سخاش سیمان‌خاش‌ IRR1SKHS0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SKHX1 Khash Cement-R سخاشح ح . سیمان‌خاش‌ IRO1SKAZ0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SKAZ1 Khazar Cement سخزر سیمان‌ خزر IRR1SKAZ0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SKAX1 Khazar Cement-R سخزرح ح . سیمان‌ خزر IRO1KHOC0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه KHOC1 Khoozestan CE. سخوز سیمان خوزستان IRO1SDST0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SDST1 Dashtestan Ce. سدشت صنایع سیمان دشتستان IRR1SDST0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SDSX1 Dashtestan Ce.-R سدشتح ح .صنایع سیمان دشتستان IRO1SDOR0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SDOR1 Doroud Cement سدور سیمان‌ دورود IRR1SDOR0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SDOX1 Doroud Cement-R سدورح ح . سیمان‌ دورود IRO1SROD0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SROD1 Shahroud Cement سرود سیمان‌شاهرود IRR1SROD0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SROX1 Shahroud Cement-R سرودح ح . سیمان‌شاهرود IRO1SSHR0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SSHR1 Shargh Cement سشرق سیمان‌ شرق‌ IRR1SSHR0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SSHX1 Shargh Cement-R سشرقح ح . سیمان‌ شرق‌ IRO1SIMS0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SIMS1 Shomal Cement سشمال سیمان‌ شمال‌ IRR1SIMS0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SIMX1 Shomal Cement-R سشمالح ح . سیمان‌ شمال‌ IRO1SEFH0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SEFH1 Isfahan Cement سصفها سیمان‌اصفهان‌ IRR1SEFH0101 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه SEFX1 Isfahan Cement-R سصفهاح ح . سیمان‌اصفهان‌ IRO1SSOF0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SSOF1 Soufian Cement سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ IRR1SSOF0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو اصلی SSOX1 Soufian Cement-R سصوفیح ح . سیمان‌ صوفیان‌ IRO1GDRS0001 N2 سیمان، آهك و گچ فهرست اولیه GDRS1 Ghadir Invest. سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر IRO1SGRB0001 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SGRB1 Gharb Cement. سغرب سیمان‌غرب‌ IRR1SGRB0101 N1 سیمان، آهك و گچ تابلو فرعی SGRX1 Gharb Cement.-R س 

 


لیست شرکت های بورس تهرانMachine-R خنصیرح ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ IRO1IKCO0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی IKCO1 Iran Khodro خودرو ایران‌ خودرو IRR1IKCO0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه IKCX1 Iran Khodro-R خودروح ح . ایران‌ خودرو IRO1MESI0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MESI1 Iran Kh. A. M. خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو IRR1MESI0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MESX1 Iran Kh. A. M.-R خوسازح ح . محورسازان‌ایران‌خودرو IRO1DABO0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DABO1 Abouraihan P. دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ IRR1DABO0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DABX1 Abouraihan P.-R دابورح ح . داروسازی‌ ابوریحان‌ IRO1DPAK0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DPAK1 Daroupakhsh P. دارو كارخانجات‌داروپخش‌ IRR1DPAK0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DPAX1 Daroupakhsh P.-R داروح ح . كارخانجات‌داروپخش IRO1DOSE0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DOSE1 Osvah Pharm. داسوه داروسازی‌ اسوه‌ IRR1DOSE0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DOSX1 Osvah Pharm.-R داسوهح ح . داروسازی‌ اسوه‌ IRO1DALZ0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DALZ1 Alborz Darou دالبر البرزدارو IRR1DALZ0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DALX1 Alborz Darou-R دالبرح ح . البرزدارو IRO1AMIN0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی AMIN1 Amin Pharm. دامین داروسازی‌ امین‌ IRR1AMIN0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی AMIX1 Amin Pharm.-R دامینح ح . داروسازی‌ امین‌ IRO1BDAN0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی BDAN1 Dana Insurance دانا بیمه دانا IRO1PDRO0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه PDRO1 Pars Darou دپارس پارس‌ دارو IRR1PDRO0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه PDRX1 Pars Darou-R دپارسح ح . پارس‌ دارو IRO1TMVD0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه TMVD1 Daroupakhash I. دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ IRR1TMVD0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه TMVX1 Daroupakhash I.-R دتمادح ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ IRO1THDR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه THDR1 Tehran Darou دتهران داروسازی‌ تهران‌ دارو IRR1THDR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه THDX1 Tehran Darou-R دتهرانح ح . داروسازی‌ تهران‌ دارو IRO1DJBR0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DJBR1 Jaber Hayan P. دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ IRR1DJBR0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DJBX1 Jaber Hayan P.-R دجابرح ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ IRO1DAML0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DAML1 Damloran Pharm. ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس IRR1DAML0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DAMX1 Damloran Pharm.-R ددامح ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس IRO1DRZK0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DRZK1 Razak Lab. درازك دارویی‌ رازك‌ IRR1DRZK0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DRZX1 Razak Lab.-R درازكح ح . دارویی‌ رازك‌ IRO1ROZD0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ROZD1 Rouz Darou P. دروز داروسازی‌ روزدارو IRR1ROZD0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ROZX1 Rouz Darou P.-R دروزح ح . داروسازی‌ روزدارو IRO1DZAH0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DZAH1 Zahravi Phar. دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ IRR1DZAH0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DZAX1 Zahravi Phar.-R دزهراویح ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌ IRO1DSOB0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DSOB1 Sobhan Pharm. دسبحا گروه دارویی سبحان IRR1DSOB0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DSOX1 Sobhan Pharm.-R دسبحاح ح .گروه دارویی سبحان IRO1DSIN0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DSIN1 Sina Darou Lab. دسینا داروسازی‌ سینا IRR1DSIN0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DSIX1 Sina Darou Lab.-R دسیناح ح . داروسازی‌ سینا IRO1DDPK0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DDPK1 Daroupakhsh دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ IRR1DDPK0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DDPX1 Daroupakhsh-R دشیمیح ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ IRO1ABDI0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ABDI1 Dr. Abidi Lab. دعبید لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌ IRR1ABDI0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ABDX1 Dr. Abidi Lab.-R دعبیدح ح . داروسازی‌ دكترعبیدی‌ IRO1DFRB0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DFRB1 Farabi Pharm. دفارا داروسازی‌ فارابی‌ IRR1DFRB0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DFRX1 Farabi Pharm.-R دفاراح ح . داروسازی‌ فارابی‌ IRO1FTIR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه FTIR1 Iran Parenteral دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ IRR1FTIR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه FTIX1 Iran Parenteral-R دفراح ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌ IRO1DKSR0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DKSR1 Kowsar Pharm. دكوثر داروسازی‌ كوثر IRR1DKSR0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DKSX1 Kowsar Pharm.-R دكوثرح ح . داروسازی‌ كوثر IRO1KIMI0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی KIMI1 Chimidarou دكیمی كیمیدارو IRR1KIMI0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی KIMX1 Chimidarou-R دكیمیح ح . كیمیدارو IRO1EXIR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه EXIR1 Exir Pharm. دلر داروسازی‌ اكسیر IRR1EXIR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه EXIX1 Exir Pharm.-R دلرح ح . داروسازی‌ اكسیر IRO1DLGM0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DLGM1 Loghman Pharm. دلقما دارویی‌ لقمان‌ IRR1DLGM 

 


لیست تولیدکنندگان لوله های چندلایه پلاستیکی وفلزی لوله و اتصالات پنج لایه لوله ، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن لیست کارخانجات اصفهان لیست واحد های تولید کننده ظروف و بسته بندی چند لایه لوله های پلیمری لیست مشاغل ایران لوله پلی اتیلن پارس اتیلن کیش Web Results لوله و اتصالات پنج لایه ( چند لایه ) - فهرست شرکت ها http://www.looleh.ir/fa/trading/company/list/27 اتصالات لوله های پنج لایه , تولیدی صنعتی آقابابایی تولید کننده انواع اتصالات .... ماشین آلات و دستگاه های مورد نیاز صنعت پلاستیک توانسته است کیفیت ، خدمات پس .... لوله 5 لایه سوپر پنتا پایپ نسل جدیدی از لوله های ترکیبی است که از فلز و ... لوله ، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن - فهرست شرکت ها http://www.looleh.ir/fa/trading/company/list/25 تولیدی پلی رام تولید کننده انواع لوله های پلی اتلین از سایز های از 16الی315 با ... های جانبی، امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع در صنایع پلاستیک کشور مطرح می .... این شرکت طراح و تولیدکننده نسل جدیدی از لوله های پلی اتیلن چند لایه توأم ..... لوله فلزی شامل مانسمان سنگین ،گالوانیزه ، جوشی ،شیرالات صنعتی ،شیر آلات ... فهرست شرکت ها - بانک اطلاعات صنعت لوله و اتصالات ایران http://www.looleh.ir/fa/trading/company/list/81 کارخانه صنایع p.v.c کرج تولید کننده انواع لوله های U-p.v.c (پلیکا) در ... جهت اطلاعات بیشتر لطفا به سایت شرکت صنکام با آدرس: www.sancom.ir مراجعه فرمایید ... اطلاعات تولیدکنندگان صنایع فلزی کشور| SorYas.Com http://www.soryas.com/metalindustry.htm اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و .... اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتصالات فلزی لوله های چندلایه پلاستیکی وفلزی زیرگروه هاو شرکت های لوله و اتصالات - ساختمون دات کام http://www.sakhtemoon.com/Tube/Companies معرفی کننده شرکتهای تولید کننده انواع لوله و اتصالات, تاسیسات بهداشتی, کارخانه های تولیدکننده انواع لوله و اتصالات, شیرآلات, پایپ, لوله و اتصالات, لیست فروشنده های لوله های سبز, لوله های پلیکا, پوش فیت, لوله پلی اتیلن, لوله فلزی, لوله پی وی سی و... ... لوله , اتصال , اتصالات , پلیمر, پلی اتیلن , پلی پروپیلن , پلاستیک ... لوله های پلیمری | صنعت پلی اتیلن - پارس اتیلن تولید کننده لوله ... http://fa.parsethylene-kish.com/spparsekish/default.aspx%3Fpage%3DDocument%26app%3DDocuments%26docId%3D12742%26docParId%3D12014 همین مطالعات نشان میدهد که در اتریش میزان مصرف لوله های پلیمری 6/1 برابر لوله های فلزی است همچنین PPR مقام چهارم را پس از مس ، PEXو لوله های چند لایه دارا میباشد و ... اطلاعات تماس با واحدهای صنعتی - شهرک های صنعتی استان اصفهان http://www.isfahaniec.ir/dotAsset/675d5732-c6c4-4da7-b3cd-4f133ca62d71.xlsx ... نام شركت, نوع فعالیت, محصولات, میزان تولید, واحد شمارش, آدرس كارخانه, تلفن كارخانه ... 3, محمد آباد مرغ, افرنگ شیمی-شركت, شیمیایی, فیلم پلاستیكی (نایلون), 225, تن ..... 109, سه راه مباركه, پارس كارتن سپاهان - شركت, سلولزی, ورق كارتن چندلایه كارتن .... 156, سه راه مباركه, فولاد ماهان سپاهان - شركت, فلزی, انواع لوله های فولادی و آهنی ... لیست کارخانجات اصفهان - لیست مشاغل ایران – بانک اطلاعات مشاغل ... http://list.a222.org/%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586/ 11 ژوئن 2015 ... لیست کارخانجات اصفهان لیست اصفهان نام شهرک نام شرکت محصولات آدرس کارخانه ... سه راه مبارکه, حریرگستر سپاهان شرکت, رنگرزی وتکمیل پارچه های پنبه ... کابینت فلزی وملزومات اداری مدرسه(لوله پلیکا-قطعات پلاستیکی), شهرک .... سه راه مبارکه, پارس کارتن سپاهان – شرکت, ورق کارتن چندلایه کارتن بسته ... بانک اطلاعات مصالح و مجریان ساختمانی | شرکت ها : لیست زیرمجموعه ... http://www.ibmp.ir/company/list/126%3FCompany_sort%3Dtitle لیست تمام شرکت های ساختمانی، تولید کنندگان مصالح، ... آخرین فهرست اصلاح شده کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری http://www.tccim.ir/rulsprovdetail.aspx%3Fid%3D4 مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای واردات ماده 6- موسسه می ... ماده 14- در صورت تخلف تولید کننده یا فروشنده از مقررات اعلامش ده در رابطه با .... لوله های عایقی صاف و سخت (85479000) – لوله های محافظ هادی ( لوله های فلزی ) (8307) .... مصرف در کپسول آتش نشانی (38130000) 105- لوله های واتصالات پلاستیکی از ... Searches Related to لیست تولیدکنندگان لوله های چندلایه پلاستیکی وفلزی لوله و اتصالات پنج لایه لوله ، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن لیست کارخانجات اصفهان لیست واحد های تولید کننده ظروف و بسته بندی چند لایه لوله های پلیمری لیست مشاغل ایران لوله پلی اتیلن پارس اتیلن کیش Search History لیست تولیدکنندگان لوله های چندلایه پلاستیکی وفلزی محصولات و خدمات گوناگون ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی در ﮐﺸﻮر لیست تولیدکنندگان شمش فولاد سنگین آلیاژی بلوم میهن بلاگ Clear All Turn Off About Privacy Terms You’ve reached this page by installing a search application distributed by Bandoo Media, Inc. © 2015 Ask.com به صنعت لوله و اتصالات خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود صنعت لوله و اتصالات سایت شرکتها محصولات خرید و فروش فرصت شغلی درخواست استخدام English Persian دوشنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۴, ۲۲:۴۶ صفحه نخست بانک شرکت ها بانک محصولات بانک درخواست خرید و فروش بانک فرصت های شغلی اخبار مقالات پیام ها و اطلاعیه ها گالری تصاویر مزایای ثبت نام و عضویت درباره ما تماس با ما سوالات متداول قوانین و مقررات راهنمای ثبت نام در سایت فرم استخدام پیوندها گواهینامه ها و تاییدیه ها دانلودها پرداخت اینترنتی اعضاء ویژه پلی تهران
تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا وگ ایران ( بی همتا ) خوشنام خراسان اسپادانا پاور پایپ لوله گستر گلپایگان پلی اتیلن پلی کار آرین پایپ کیان اتصال غرب - لوله پلی اتیلن نشا گستر پردیس ایران اتیلن لباس کار تبلیغاتی فیاضی آبیاران صنعت پنجمین نمایشگاه لوله و اتصالات چیستا سایت تخصصی صنعت پلیمر دکتر پایپ پیشگامان پردیس پارسه اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان ad2 فعالیت ها > لوله و اتصالات پنج لایه ( چند لایه ) شرکت های ثبت شده (110): بازرگانی تهران تکنیک بازرگانی تهران تکنیک بیش ازبیست سال سابقه درزمینه تهیه وتامین تجهیزات موردنیازصنایع نفت و گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،سدسازی،کارخانجات صنعتی وپروژه های عمرانی و...... فعالیت دارد. این بازرگانی باتوجه به پتانسیل های موجودخودوشناخت وارتباط موثرباسازندگان وتولیدکنندگان ترازاول کشوروجهان قادراست تانیازکالاهای پروژه های صنایع فوق رادراسرع وقت وباقیمت عادلانه وکیفیت شایسته تامین نماید دژپایپ لوله های پنج لایه جوش لیزرPEX-AL-PEXوPERT-AL-PERT اتصالات پرسی و کوپلی لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلنPPRC لوله و اتصالات فاضلابی پی وی سیPVC رادیاتورهای پانلی تجهیزات سیستم 

 


زمان ها علاوه بر نگه داشــتن کیفیت محصولات در رنج های اســتاندارد (ملی و جهانی)، اقدام به سیاستگذاری در کاهش هزینه های تولید با اعمال تغییرات کنترل شده (در حدود استاندارد تعریف شده ) در شاخص های کیفیت می کنند. چه بسا پا فراتر گذاشته و در برخی موارد اقدام به تعریف استاندارد جدید در حوزه سازمان یا فراتر می نمایند. این پژوهش در چند مرحله اجرایی شده است: 1 . جمع آوری اطلاعات و سوابق و نتایج محصولات تولیدی. 2 . کنتــرل و بهینه کردن نتایج با تغییــر روندهای تولید در چهارچوب محدوده استاندارد. 3 . اعمال تغییرات در استاندارد و بررسی آن در هزینه های تولید. 4 . ثبت و معرفی بهینه ترین روش استاندارد به سازمان. از اثرات جانبی این تحقیق می توان به شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند تولید، کاهش هزینه تولید و افزایش رضایت مندی مشتری اشاره نمود. مقدمه بــا افزایش میزان مصرف و به دنبــال آن تقاضا برای یک محصول، سازمان های صنعتی با هدف تامین تقاضای بازار مصرف کنندگان پا به عرصه ظهور می گذارند و سازمان های نوظهور پدیدار می شوند که با ابزارهای جدید تکنولوژی، کیفیت و هزینه، عرصه رقابت را بر رقبای خود تنگتر می کنند. لذا ســازمان های صنعتی ناخواسته در حلقه رقابت گرفتار می شوند و مجبور می شوند جهت حفظ خود در بازار در حوزه کیفیت رقابت از سیاست ها و تکنیک هایی جدید خصوصا و قیمت استفاده نمایند تا به موارد زیر دست یابند. 1 . رضایت مشتریان 2 . افزایش کیفیت محصول 3 . کاهش هزینه های تولید در این مقاله به تجربه اجرای آزمایشی تکنیک کنترل فرآیند آماری ) و کنترل برخی از شاخص های مهم محصول می پردازد که تا spc ( قبل از آن باعث اعمال هزینه های پنهان می شدند؛ همچنین نتایج ارزشمند بدست آمده را تشرح می کند. روش تحقیق و با کاربرد مخازن سازی A 283 نمونه انتخابی از ورق فولادی از گرید انتخاب شده است. همچنین شاخص مورد نظر، استحکام کششی در نظر گرفته شده است. و 10 در ضخامت های A 283 ذوب مختلف با گرید 20 نمونه از 20 در بازه زمانی یک ماه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه در جدول نمایش 20 استحکام کششی مربوط به 1 در نمودار داده شده است: حدود استاندارد : 515 ماکزیمم: 380 مینیمم: بررسی نمودارهای حاصل از آزمایشات: همان طور که در نمودار مشاهده می کنید خطوطی به عنوان خطوط ) مشخص گردیده است، در این نمودار، کلیه UCL - LCL کنترلی ( نتایج بهم نزدیک هستند و پراکندگی ها نیز کاهش پیدا کرده است. نگه داشتیم در صورتی که این 450 را زیر TS ما در این آزمایش عدد نگه داشت. 450 امکان وجود دارد که آن را بالای درصد بالای 10 را حدود TS جهت حصول اطمینان بیشــتر، نتایج خط مینیمم نگه داشته تا اطمینان حاصل شود که نتایج لب مرزی نباشند و تولید را با یک حدود کنترلی مطمئن، ادامه دهیم. نتایج و بحث 1 . تدوین مجدد استانداردهای تولیدی و تولید گریدهای جدید. 2 . های با تقویت آنالیز این امکان وجود دارد که در تعداد پاس تغییرات مثبت انجام داد و با کاهش redaction نورد و مقدار عناصر آلیاژی قیمت تمام شده محصول را کاهش داد. نتیجه گیری در حال حاضر استانداردهای تولیدی، برای تمامی کارخانجات نورد تعیین شده است. لذا با توجه به قابلیت بالای نورد در شرکت فولاد اکسین خوزستان و داشتن بخش ویژه به نام عملیات حرارتی کوینچ تمپر و نرمالایز، این امکان وجود دارد که ورق فولادی با آنالیز فقیر تر، از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. این تکنولوژی، وجه تمایز شرکت فولاد اکسین خوزستان نسبت سایر شرکت مشابه می باشد. با کاربرد مخازن ذخیره A 283 به طور مثال: ورق های گرید می باشد. 515 الی 380 بین A 283 استحکام کششی ورق های گرید 135 مگاپاسکال از اختلاف 515 ت ا 380 اســتحکام کششی از مثلا 70 مگاپاسکال برخوردار است که می توان این عدد را خرد کرد و به مگاپاسکال تبدیل کرد. در یک مخزن A 283 نتایج مثبت از نظر یک مشتری که از چند ورق اســتفاده می نماید، تمامی ورق ها در صورتی که نتایج اســتحکام مجتبی سلیمانی مدیریت امور مهندسی و فن آوری شرکت فولاد اکسین خوزستان بهینه نمودن نتایج استاندارد در صنعت نورد فولاد اکسین خوزستان (تعریف استاندارد جدید) علیرضا حاجی پور رئیس تحقیق وتوسعه فولاد اکسین خوزستان مهدی پورملکی کارشناس کنترل کیفیت شرکت فولاد اکسین خوزستان 65 کششی آنها یک خط مستقیم را دنبال کنند، می توان نتیجه گرفت آن مخزن این قابلیت را دارد که در تمام نقاط ســطح، بار یکسان را تحمل کند و مشتری، نیازی نمی بیند که حدود استاندارد مورد نیاز خود را از رنج بالاتر(از جهت ایمنی) انتخاب نماید. با توجه به این شــرایط، نیاز به بازنگری در استاندارد های فولادی از نظر شرکت فولاد اکسین خوزستان احساس می شود. منابع و مراجع مورد استفاده: نتایج خواص مکانیکی آزمایشگاه شرکت فولاد اکسین خوزستان استحکام تسلیم استحکام کششی نمودار 1- خواص مکانیکی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ys واقعی 27 26 29 28 28 30 28 30 27 31 28 29 30 27 29 28 27 28 29 27 Ts واقعی 41 40 40 40 41 42 42 43 42 42 42 42 42 43 43 41 40 40 38 39 LSL YS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 LSL TS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 USL Ts 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 UCL YS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 UCL TS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 200 250 300 350 400 450 500 550 MPa نمودار انحراف از حداستاندارد A 283 ضخامت 10 

 


دهای د ــزان تطابــق آن بــا ی بــدون درنظــر گرفتــن م ــدی و ی لــت هــای صنعتــی واحدهــای تول ی قاب ــم بــر آنهــا ک ــی حا ی اســت اجرا ی ــز س ی ن 6 . ا یک ت جــدی انجمــن هــا، ســند ک عــدم مشــار ــن ی ــز فنــی تخصصــی در تدو ک ــا مرا ی ــا ی اســتانداردها 7 . ــره ای در برخــی اســتان هــا و ی ــرد جز ک عمل ــن اســتاندارد ی ــع متولــی تدو ی ــا در برخــی صنا ی ــن ی نــد تدو ی ــل نقــاط قــوت و ضعــف فرا ی بررســی و تحل ــه ک ار مهــم اســت ی تــه بســ ک ــن ن ی انگــر ا ی اســتانداردهای ملــی ب نــد، تمامــی تــوان و انــرژی ســازمان ملــی ی ــن فرا ی چنانچــه در ا ــن ی مــی تدو ک اســتاندارد و مجموعــه هــای مرتبــط صــرف ارتقــاء ــه البتــه امــری ضــروری و مهــم مــی ک _ اســتانداردهای ملــی ا ی ا هــا یک ــز فنــی و تخصصــی، ســند ک شــود و چنانچــه مرا _ باشــد ی ی ه مــی توانند بــه عنــوان بــازوان اجرا ک انجمــن هــای تخصصــی ت ک نــد مشــار ی ــن فرا ی نــد در ا ی و مشــورتی ســازمان عمــل نما ــه ک فــی اســتانداردها کی جــدی نداشــته، متاســفانه بــروز افــت و جبــران ک ار خطرنــا ی دهــای ناشــی از آن بســ ی ــان هــا و تهد ی ز نــد خواهــد بــود. ی ــن فرا ی ــر اســت از تبعــات قابــل انتظــار ا ی ناپذ ســته اســت انجمــن تولیدکننــدگان فولاد ی ــز شا ی ــن ارتبــاط ن ی در ا ــان بخــش خصوصــی ی ــن متول ی ــن و مهمتر ی ــی از معتبرتر یک ــه ک ل هــای فنــی ی شــور اســت و از پتانســ ک در حــوزه آهــن و فــولاد ــن زمــان ی وتاهتر ک ــز برخــوردار اســت، در ی اناتــی مطلوبــی ن ک و ام ت ک نــه هــای مشــار ی جــاد زم ی ــن اقدامــات لازم را جهــت ا ک مم اســت ی بــا ســازمان ملــی اســتاندارد بــه منظــور جهــت دهــی و س ــژه در حــوزه ی ــن اســتانداردهای ملــی بــه و ی گــذاری در بخــش تدو ــن اســتانداردهای ی ت جــدی در تدو ک ــز مشــار ی آهــن و فــولاد و ن جاد واحد اســتاندارد در ســاختار ســازمانی انجمن ی ــق ا ی ملــی از طر ار خــود قرار ک ی مــدون، در دســتور ی اســت هــای اجرا ی ــن س یی و تع تعامــل مثبــت و اثرگذار ک ــ ی جاد ی ــق ضمــن ا ی ــن طر ی دهــد تــا از ا و بــا ســازمان ملــی اســتاندارد منافــع صنفــی و حرفــه ای اعضــاء اســت ی ت هــای تابعــه را ملحــوظ نمــوده و در راســتای س ک شــر اتــی خــود گام بــردارد. ی ــی و عمل ی لان اجرا ک هــای ــری ی ــج ایــن همــکاری، جلوگ ی ــن نتا ی ــی از مهمتر یک ک بــی شــ ــرد در حــوزه نظــارت و اجــراء، ارتقــاء ســطح ک از چندگانگــی عمل ــد ی فــی تول کی ط ی ــت بهبــود شــرا ی اســتانداردهای ملــی و در نها خواهــد بــود. 64 چکیده اهمیت کنترل کیفیت آماری فرایندهای تولید از جنگ جهانی دوم به بعد، به اندازه ای اســت که اکثر سازمان های تولیدی، به موازات تامین مواد و قطعه، آن را در دســتور کار خــود قرار می دهند چرا بر پارامترهای اساسی از قبیل: قیمت نهایی محصول، که مستقیما رضایت مشتریان، میزان فروش و... تاثیر بسزایی دارد. ســازمان ها علاوه بر نگه داشــتن کیفیت محصولات در رنج های اســتاندارد (ملی و جهانی)، اقدام به سیاستگذاری در کاهش هزینه های تولید با اعمال تغییرات کنترل شده (در حدود استاندارد تعریف شده ) در شاخص های کیفیت می کنند. چه بسا پا فراتر گذاشته و در برخی موارد اقدام به تعریف استاندارد جدید در حوزه سازمان یا فراتر می نمایند. این پژوهش در چند مرحله اجرایی شده است: 1 . جمع آوری اطلاعات و سوابق و نتایج محصولات تولیدی. 2 . کنتــرل و بهینه کردن نتایج با تغییــر روندهای تولید در چهارچوب محدوده استاندارد. 3 . اعمال تغییرات در استاندارد و بررسی آن در هزینه های تولید. 4 . ثبت و معرفی بهینه ترین روش استاندارد به سازمان. از اثرات جانبی این تحقیق می توان به شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند تولید، کاهش هزینه تولید و افزایش رضایت مندی مشتری اشاره نمود. مقدمه بــا افزایش میزان مصرف و به دنبــال آن تقاضا برای یک محصول، سازمان های صنعتی با هدف تامین تقاضای بازار مصرف کنندگان پا به عرصه ظهور می گذارند و سازمان های نوظهور پدیدار می شوند که با ابزارهای جدید تکنولوژی، کیفیت و هزینه، عرصه رقابت را بر رقبای خود تنگتر می کنند. لذا ســازمان های صنعتی ناخواسته در حلقه رقابت گرفتار می شوند و مجبور می شوند جهت حفظ خود در بازار در حوزه کیفیت رقابت از سیاست ها و تکنیک هایی جدید خصوصا و قیمت استفاده نمایند تا به موارد زیر دست یابند. 1 . رضایت مشتریان 2 . افزایش کیفیت محصول 3 . کاهش هزینه های تولید در این مقاله به تجربه اجرای آزمایشی تکنیک کنترل فرآیند آماری ) و کنترل برخی از شاخص های مهم محصول می پردازد که تا spc ( قبل از آن باعث اعمال هزینه های پنهان می شدند؛ همچنین نتایج ارزشمند بدست آمده را تشرح می کند. روش تحقیق و با کاربرد مخازن سازی A 283 نمونه انتخابی از ورق فولادی از گرید انتخاب شده است. همچنین شاخص مورد نظر، استحکام کششی در نظر گرفته شده است. و 10 در ضخامت های A 283 ذوب مختلف با گرید 20 نمونه از 20 در بازه زمانی یک ماه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه در جدول نمایش 20 استحکام کششی مربوط به 1 در نمودار داده شده است: حدود استاندارد : 515 ماکزیمم: 380 مینیمم: بررسی نمودارهای حاصل از آزمایشات: همان طور که در نمودار مشاهده می کنید خطوطی به عنوان خطوط ) مشخص گردیده است، در این نمودار، کلیه UCL - LCL کنترلی ( نتایج بهم نزدیک هستند و پراکندگی ها نیز کاهش پیدا کرده است. نگه داشتیم در صورتی که این 450 را زیر TS ما در این آزمایش عدد نگه داشت. 450 امکان وجود دارد که آن را بالای درصد بالای 10 را حدود TS جهت حصول اطمینان بیشــتر، نتایج خط مینیمم نگه داشته تا اطمینان حاصل شود که نتایج لب مرزی نباشند و تولید را با یک حدود کنترلی مطمئن، ادامه دهیم. نتایج و بحث 1 . تدوین مجدد استانداردهای تولیدی و تولید گریدهای جدید. 2 . های با تقویت آنالیز این امکان وجود دارد که در تعداد پاس تغییرات مثبت انجام داد و با کاهش redaction نورد و مقدار عناصر آلیاژی قیمت تمام شده محصول را کاهش داد. نتیجه گیری در حال حاضر استانداردهای تولیدی، برای تمامی کارخانجات نورد تعیین شده است. لذا با توجه به قابلیت بالای نورد در شرکت فولاد اکسین خوزستان و داشتن بخش ویژه به نام عملیات حرارتی کوینچ تمپر و نرمالایز، این امکان وجود دارد که ورق فولادی با آنالیز فقیر تر، از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. این تکنولوژی، وجه تمایز شرکت فولاد اکسین خوزستان نسبت سایر شرکت مشابه می باشد. با کاربرد مخازن ذخیره A 283 به طور مثال: ورق های گرید می باشد. 515 

 


مرجع اطلاعات اصناف و مشاغل کشور | بانک شماره موبایل مشاغل کشور ناشریار -پورتال جامع اطلاعات مشاغل ایران صفحه نخست شماره موبایل مشاغل مشهد بانک شماره موبایل مشاغل لیست خدمات دهندگان برق خودرو و دزدگیر مشهد بدون دیدگاه جهت خرید اطلاعات فروشندگان دزدگیر و برق خودرو مشهد با شماره پشتیبان سایت تماس بگیرید. شامل : آدرس دقیق مغازه – تلفن – نام مدیریت – نام مغازه آخرین بروز رسانی فروردین ۱۳۹۴٫ « شماره موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور شماره موبایل فروشندگان پوشاک » شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان. دیدگاهی بگذارید نــام (*) پست‌الکترونیک (منتشر نخواهد شد) (*) وبسایت عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید! رعایت حریم خصوصی این سایت با توجه به نیاز مشاغل برای بازاریابی اطلاعات مشاغل را با رضایت مشاغل جمع آوری و چنانچه در هر زمان اشخاص تمایل داشته باشند،می توانند اطلاعات شغل خود را از این سامانه حذف نمایند.هدف از ارائه این اطلاعات دسترسی سریع به محصولات و خدمات مورد نیاز می باشد،که فواید بسیاری از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش ترافیک و آلودگی و …. خواهد داشت.کاربران با ثبت اطلاعات کسب‌و‌کار خود در پرتال این سایت اجازه انتشار اطلاعات خود را بدون محدویت به سایت می‌دهند.با تشکر از حوصله شما*مدیر سایت* خرید آنلاین بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل کشور شماره موبایل فروشندگان لوازم خانگی کشور شماره موبایل فروشندگان پوشاک شماره موبایل فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور شماره موبایل فروشندگان فرش ماشینی کشور شماره موبایل فروشندگان ابزار و یراق کشور شماره موبایل فروشندگان تزیینات داخلی ساختمان کشور شماره موبایل فروشندگان مبلمان اداری خانگی کشور بانک موبایل سنگبری ها و سنگ فروشان کشور شماره موبایل مشاورین املاک مشهد بانک شماره موبایل صنعت ساختمان کشور بانک شماره موبایل مدیران شرکت های کشور بانک شماره موبایل مشاغل و اصناف کشور بانک شماره موبایل فروشندگان مصالح ساختمانی کشور بانک شماره موبایل آگهی دهندگان اینترنتی کشور بانک موبایل مدیران داروخانه ها و عطاری های کشور بانک شماره موبایل مشاغل استان تهران بانک شماره موبایل دامداری ها و مرغداری های کشور بانک شماره موبایل مشاغل و اصناف مشهد اطلاعات موبایل پزشکان کشور بانک اطلاعات مشاغل و اصناف کشور لیست خدمات دهندگان برق خودرو و دزدگیر مشهد لیست اطلاعات فروشندگان لوازم آرایشی کشور اطلاعات فروشندگان شیشه و آینه کشور اطلاعات فروشندگان ساعت کشور اطلاعات مشاورین املاک کشور فستیوال فروش اطلاعات اصناف کشور به قیمت استثنایی اطلاعات آهن فروشان کشور اطلاعات نجاران و کمدسازان کشور اطلاعات فروشندگان قفل و لولا کشور اطلاعات فروشندگان تجهیزات و لوازم پزشکی کشور اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی تصویری کشور اطلاعات فروشندگان ماشینهای اداری کشور اطلاعات تابلوسازان و تابلونویسان کشور اطلاعات فروشندگان جراید کشور اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی موتور سیکلت اطلاعات فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور اطلاعات عمده فروشان محصولات غذایی کشور اطلاعات فروشندگان ابزار یراق آلات ساختمانی کشور فروشندگان پوشاک زنانه کشور اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی کشور اطلاعات مدارس استان خوزستان اطلاعات مدارس تهران اطلاعات فروشندگان تزئینات داخلی ساختمان کشور اطلاعات تعمیرکاران موتور و دوچرخه کل کشور اطلاعات تعویض روغن کاران کل کشور اطلاعات فروشندگان باطری خودرو کل کشور اطلاعات فروشندگان طلا و زیورالات کشور اطلاعات فروشندگان پوشاک مردانه کشور اطلاعات فروشندگان لوازم الکتریکی کشور اطلاعات فروشندگان کاشی و سرامیک کشور اطلاعات فروشندگان موبایل و لوازم جانبی کشور اطلاعات قنادان و شیرینی فروشان کشور اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی خودرو کشور اطلاعات ایمیل اصناف و شرکت ها اطلاعات فروشندگان بلور وکریستال کشور اطلاعات فروشندگان فرش ماشینی کشور اطلاعات اصناف اطلاعات خرازان کشور اطلاعات عطاری های کشور اطلاعات سوپرمارکت های کشور اطلاعات خواروبار فروشی های کشور اطلاعات سوپر مارکت های مشهد اطلاعات آرایشگاه های کشور اطلاعات خدمات ساختمان کشور اطلاعات فروشندگان پارچه و پوشاک و فرش اطلاعات فروشندگان و خدمات چوب و الوار اطلاعات فروشندگان ابزار ویراق و غیره اطلاعات فروشندگان طلا و زیورآلات اطلاعات فروشندگان کالای پزشکی و ورزشی اطلاعات خدمات فنی و الکتریکی اطلاعات فروش وخدمات لوازم خانگی اطلاعات خدمات حمل ونقل کشور اطلاعات خدمات چاپ وتبلیغ ولوازم التحریر اطلاعات رایانه و اینترنت کشور بانک اطلاعات ساختمان اطلاعات نمایشگاه و نمایندگی خودرو بانک اطلاعات فروشندگان لوازم یدکی خودرو بانک اطلاعات خدمات فنی خودرو و موتور بانک اطلاعات فروشندگان شیرینی و غیره اطلاعات رستوران های کشور اطلاعات فروشندگان مواد غذایی اطلاعات مراکز تعویض روغن و اتوسرویس در مشهد اطلاعات عکاسان کشور اطلاعات مصالح فروشان کشور اطلاعات قنادان و شیرنی فروشان کشور اطلاعات مکان های ورزشی مشهد بانک اطلاعات تلفن اتحادیه های مشهد اطلاعات فست فود و ساندویچ فروشی های مشهد اطلاعات هتل های کشور بانک اطلاعات مدارس و مهدهای کودک مشهد اطلاعات کانون های آگهی وتبلیغاتی کشور بانک اطلاعات آژانس های مسافرتی مشهد و کشور اطلاعات نانوایان کشور اطلاعات رستوران های کشور اطلاعات پزشکان شهر مشهد اطلاعات شرکت های باربری وحمل و نقل کالا کشور ضرورت تهیه بانک اطلاعات مشاغل اطلاعات شرکت ها و فروشگاه های کامپیوتر کشور اطلاعات آموزشگاه های کشور اطلاعات کارخانجات و واحدهای صنعتی کشور بانک اطلاعات کارخانجات یزد بانک اطلاعات کارخانجات مازندران بانک اطلاعات کارخانجات مواد غذایی خراسان رضوی اطلاعات کارخانجات کشور ثبت اطلاعات شغلی کپی رایت © بزرگترین مرجع اطلاعات اصناف و مشاغل کشور | بانک شماره موبایل مشاغل کشور - ناشریار -پورتال جامع اطلاعات مشاغل ایران تاییدیه درگاه پرداخت آنلاین 

 


تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید کننده چیلر و برج خنک کننده سارآفرین تولید کننده چیلر و برج خنک کننده صنعتی چیلرهای تراکمی هوایی چیلرهای یک مداره تا چند مداره دارای کمپرسورهای Hermatic و Semi Hermatic پیستونی - Scroll - Screw اواپراتورهای Shell & Tube چند مداره کندانسورهای آبی کندانسورهای هو... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید کننده فن و اگزاست فن سارآفرین تولید کننده فن و اگزاست فن تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده انواع فن سانتریفیوژ(رادیال) و اگزاست فن (مکنده و دمنده) با پره های FORWARD و BACKWARD فن گبهارد آلمان ظرفیت های صنعتی(فوق بزرگ) ظرفیت های تهویه مطبوع ... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولیدکننده پکیج تبخیری زنت سارآفرین تولیدکننده پکیج تبخیری زنت تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده زنت از اختراعات مرحوم مهندس بازرگان زنت وسیله ای دومنظوره جهت سرمایش و گرمایش با قیمت بسیار ارزانتر از هواساز و پکیج های دیگر قیمتی معادل 5/1 هواساز و گرمای... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولیدکننده فن کویل سارآفرین تولیدکننده فن کویل تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده فن کویل کانالی و سقفی مناسب جهت استفاده در هتل ها،بیمارستانها،ادارات،منازل،سوییت های آپارتمانی و.. هوادهی تا 6000cfm کویل هایFIN PLATE با بکارگیری فین های آلو... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید کننده انواع کویل های آبگرم و سرد سارآفرین تولید کننده انواع کویل های آبگرم و سرد تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده انواع کویل های آبگرم و سرد کویل های FIN PLATE و SPIRAL طراحی با نرم افزارهای تخصصی فین آلومینیومی یا مسی لوله مسی5/8 تراکم 8 تا 14 فین در اینچ تغذیه با آ... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید لوازم تهویه سرمایشی و گرمایشی سارآفرین تولید لوازم تهویه سرمایشی و گرمایشی 1- برج خنک کن درانواع مختلف فایبرگلاس و بتنی وفلزی درطرحهای ذوزنقه ای ومکعبی و گـرد(BOTTLE TYPE) ازظرفیت 13 تا بیش از2000 تن تبرید (CROSS FLOW - COUNTER FLOW) با جریان های متقاطع و مخالف 2- زنت... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید کننده هواساز و ایرواشر سارآفرین تولید کننده هواساز و ایرواشر تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده انواع هواساز و ایرواشر تا ظرفیت های 40000cfm و بالاتر جهت تولید هوای پاک مورد نیاز بیمارستان ها و صنایع و ادارات مجهز به فیلتر های کیسه ای و آلومینیومی کویل های ... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 برنامه نویسی بالابر با لوگو برنامه نویسی بالابر با لوگو مشاوره وبرنامه نویسی بالابرهای صنعتی وتجاری وخانگی راباکم ترین قیمت نرم افزاروسخت افزارباکیفیت بالا به تیم فنی مابسپارید.هدف ماکسب رضایت مشتری وهمکاری متقابل است.باماتماس بگیریدتادرصورت نیازدرشرکت پذی... تهران 1394/07/11 توافقی 0 پوش فیت | لوله پوش فیت | لوله و اتصالات پوش فیت | فروش پوش فیت | قیمت پوش فیت | لوله پوش فیت | لوله و اتصالات پوش فیت | فروش پوش فیت | قیمت بازرگانی پارسیان آبراهه www.abrahe.com فروش پوش فیت، لوله پوش فیت، لوله و اتصا... تهران 1394/07/11 توافقی 0 تست جوش- بتن-خاک و مقاومت مصالح(کشش میلگرد و ... ) با مجوز شهرداری تست جوش- بتن-خاک و مقاومت مصالح(کشش میلگرد و ... ) با مجوز شهرداری بسمه تعالی شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار ارائه دهنده کلیه خدمات فنی و آزمایشگاهی تست جوش- تست بتن – خاک و مقاومت مصالح در سراسر کشور ( با مجوز و تأئیدیه شهرداری و وزارت مسکن ) با تشکر آقانژا... 8 1394/07/11 مناسب توافقی 0 تست جوش(NDT) تست جوش(NDT) بسمه تعالی شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار ارائه دهنده کلیه خدمات فنی و آزمایشگاهی تست جوش- تست بتن – خاک و مقاومت مصالح در سراسر کشور ( با مجوز و تأئیدیه شهرداری و وزارت مسکن ) با تشکر آقانژا... 8 1394/07/11 مناسب مقطوع 0 سقف عرشه فولادی - MCD- سقف عرشه فولادی - MCD- بسمه تعالی شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار در جهت پیشرفت و بهبود کیفیت در صنعت سازه، علاوه بر نظارت عالیه در تمامی زمینه های سازه ای و آزمایشگاهی، با کادری مجزا از مهندسین و کارشناسان ارشد سازه ا... 8 1394/07/11 مناسب توافقی 0 تست جوش-تست بتن-تست خاک و مقاومت مصالح( تست میلگرد و ... ) تست جوش-تست بتن-تست خاک و مقاومت مصالح( تست میلگرد و ... ) بسمه تعالی با سلام شرکت عمران وکنترل سازه های ماندگار در جهت اعتلای کیفیت ساختمان و همسو با اجرای مقررات ملی ساختمان ،با تجهیزات و با اعضایی مرکب از اساتید دانشگاه و مدیران ارش... 8 1394/07/11 مناسب توافقی 0 metal composite deck metal composite deck بسمه تعالی شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار در جهت پیشرفت و بهبود کیفیت در صنعت سازه، علاوه بر نظارت عالیه در تمامی زمینه های سازه ای و آزمایشگاهی، با کادری مجزا از مهندسین و کارشناسان ارشد سازه ا... 8 1394/07/11 مناسب توافقی 0 سقف متال دک سقف متال دک بسمه تعالی شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار در جهت پیشرفت و بهبود کیفیت در صنعت سازه، علاوه بر نظارت عالیه در تمامی زمینه های سازه ای و آزمایشگاهی، با کادری مجزا از مهندسین و کارشناسان ارشد سازه ا... 8 1394/07/11 مناسب توافقی 0 ایزولاسیون مخازن 09116570780 ایزولاسیون مخازن 09116570780 ایزولاسیون و عایق کاری مخازن 09116570780 ایزوله كردن مخازن در برابر عوامل خوردگی ( اسیدها - بازها - وخوردگی ناشی از اكسیداسیون آب بر روی سطوح فلزی) ایزولاسیون مخازن با عایق های امولسیونی ایزولاسی... تهران 1394/07/11 0 عایق کاری خط لوله عایق کاری خط لوله عایق کاری خط لوله 09116570780 09116570780عایق کاری خط لوله مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های عایق كاری سرد و گرم ‏ اجرا و نصب انواع پروژه های عایق كاری سرد و گرم، سند بلاست و كوتینگ تجهیزات صنعتی... تهران 1394/07/11 0 عایق کاری خط لوله 195 37 38 0933 عایق کاری خط لوله 195 37 38 0933 عایق کاری خط لوله 195 37 38 0933 ایزولاسیون خط لوله عایق کاری انواع خطوط لوله صنعتی و ساخنماتی ایزولاسیون خطوط و سطوح دفنی فلزی عایق های صنعتی و ساختمانی در زمینه مبارزه با فرسایش رطوبتی و عوامل ج... تهران 1394/07/11 0 سند بلاست 195 37 38 0933 سند بلاست 195 37 38 0933 سند بلاست 195 37 38 0933 مهندس مقدم 195 37 38 0933 صنایع شیمیایی تحقیقاتی حرباء عایق کاری و پوشش سطوح فلزی زنگ زده بدون نیاز به سند بلاست 

 


لیست خدمات دهندگان برق خودرو و دزدگیرغن ک... تهران 1394/07/12 تماس بگیرید 0 ورمی کمپوست جنگلی -09199762163 ورمی کمپوست جنگلی -09199762163 خاک پوششی و کمپوست قارچ بلوکه کمپوست ارائه شده درفروشگاه کشاروزی تی تاک به دو صورت در اختیار مشتریان قرار میگیرد: 1)کمپوست آماده فله:با عملکرد17% 2)کمپوست آماده بلوکه: با عملکرد30%-25% فروشگ... 8 1394/07/12 لطفا باماتماس بگیرید تماس بگیرید 0 بذر قارچ صدفی - بذر قارچ دکمه ای-09199762163 بذر قارچ صدفی - بذر قارچ دکمه ای-09199762163 بذر قارچ صدفی و بذر قارچ دکمه ای درجه یک(f1) بذر قارچ خوراکی آن بخش از اندام های قارچ را که به پرورش دهندگان هنگام کشت در بستر مورد استفاده قرار می دهند در اصطلاح اسپان می گویند که مساوی بذر در گیاها... 8 1394/07/12 لطفا باماتماس بگیرید تماس بگیرید 0 ازن ژنراتور سردخانه-09199762163 ازن ژنراتور سردخانه-09199762163 دستگاه ازن ژنراتور مخصوص کشاورزی و پرورش محصولات گلخانه ای دستگاه مولد اکسیژن فعال (ozone) مخصوص کشاورزی و پرورش محصولات گلخانه ای کاهش 80 درصدی مصرف سموم - حذف کلر تولید محصولاتی ارگانیک -افزایش ری... 8 1394/07/12 لطفا باماتماس بگیرید تماس بگیرید 0 نوار تیپ و لوله پلی اتیلن -09199762163 نوار تیپ و لوله پلی اتیلن -09199762163 • مناسب برای آبیاری قطره ای روی سطحی و زیر سطحی کم عمق برای انواع کشت از قبیل صیفی، سبزی، انواع نباتات، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، کلم، فلفل، سیب زمینی و انگور • دبی قطره چکانها از 0.8-3.8L/h • فوا... 8 1394/07/12 لطفا باماتماس بگیرید تماس بگیرید 0 تولید مدار چاپی speed pcb تولید مدار چاپی speed pcb تخصص ما طراحی و تولید مدارچاپی (pcb) نمونه،با سرعت وکیفیت بالا است.به همین دلیلpcb speed مورد توجه دانشجویان،مراکز علمی و... قرار گرفته است. سریعترین تولیدکننده مدارچاپی،با استفاده از جدیدترین فناوری... 8 1394/07/12 مقطوع 0 دستگاه شرینک با ابعاد بزرگ دستگاه شرینک با ابعاد بزرگ مشخصات دستگاه شیرینگ با ابعاد بزرگ تونل شیرینک پک با ابعاد مختلف با پی ال سی به صورت دستی ، نیمه اتومات و فول اتومات با موتور ایتالیایی و تجهیزات برقی فیندر سوییس .با ابعاد سفارشی متناسب با محصولات... 1394/07/12 09123614319 تماس بگیرید 0 طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات و جواز تاسیس، تکمیل فرم سایت بهین یاب www.behinsanat.com طرح توجیهی جهت اخذ تسهیلات و جواز تاسیس، تکمیل فرم سایت بهین یاب www.behinsanat.com شرکت بهین صنعت یاب در زمینه مشاوره سرمایه گذاری و صنعتی آماده ارائه خدمات از جمله تهیه و تدوین طرح توجیهی, (تکمیل فرم های سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت) در جهت تسهیل روند کاری شرکت‌ها و اشخاص... 8 1394/07/12 تماس بگیرید 0 سیستم اعلام حریق,سیستم اطفای حریق, کپسول آتش نشانی سیستم اعلام حریق,سیستم اطفای حریق, کپسول آتش نشانی شارژ انواع کپسولهای آتش نشانی شارژ انواع کپسولهای اطفای حریق شارژ و سرویس و نگهداری کپسولهای آتش نشانی شارژ انواع کپسولهای آتش نشانی پودری شارژ انواع کپسولهای آتش نشانی گازی شارژ انواع کپسولهای آ... 8 1394/07/12 1 تماس بگیرید 0 خدمات خمکاریcnc لوله های فولادی.استیل.الومینیوم و پروفیل خدمات خمکاریcnc لوله های فولادی.استیل.الومینیوم و پروفیل خمکاری و پانچcnc کلیه لوله های فولادی -استیل-الومینیوم و مسی با قطرها و ضخامت های مختلف و زاویه خم تا 180 درجه .موارد مصرف در صنایع . خودروسازان. موتورسی***** ... 1394/07/12 تماس بگیرید 0 پایه دوربین دام پایه دوربین دام پایه دیواری/ سقفی / دکلی دوربین دام ( ثابت و گردان ) Wall / Ceiling / Roof / Pole Bracket for all dome Camera Model : T91D61/62/63 +P33-VE Pendant Kit or T91B61/62/63 +T94A01D Pendent Kit نصب ساده... 4 1394/07/12 call تماس بگیرید 0 قاب دام فلزی قاب دام فلزی Dome Housing , Metal Case قاب محافظ فلزی برای دوربین دام و پین هول . ضد نفوذ آب و گرد و غبار (IP65 ) . بدنه فلزی ، ساخت کره . دارای صفحه رابط برای نصب دوربین به سقف کاذب . دارای حباب شفاف نشکن و... 4 1394/07/12 28500 مقطوع 0 تهویه-تاسیسات-طراحی واتوماسیون ADG تهویه-تاسیسات-طراحی واتوماسیون ADG -تعمیروسرویس تخصصی چیلر-پکیج-هواساز-ایرواشر-درایرتراکمی و... - تعمیروسرویس کمپرسورهای danfoss-copland-carrier-bitter,...درمحل ویادرمحیط کارگاه. -طراح مدارات فرمان وقدرت وسیستمهای کنترل واتوماسیون. ... 8 1394/07/12 تماس بگیرید 0 نصب وتعمیر پمپ آب خانگی و صنعتی09123091281فیروزی نصب وتعمیر پمپ آب خانگی و صنعتی09123091281فیروزی نصب و تعمیرات تخصصی انواع پمپ آب 09123091281 پمپ ساختمانی پمپ صنعتی تعمیرات پمپهای کفکش در آوردن پمپ آب از داخل چاه و تعمیر آن لوله کشی داخل چاه و تعویض لوله های فرسوده... 8 1394/07/12 مقطوع 0 دانلود بهتربن طرحهای توجیهی صنعتی و کشاورزی دانلود بهتربن طرحهای توجیهی صنعتی و کشاورزی دانلود بهتربن طرحهای توجیهی صنعتی و کشاورزی از این آدرس: dlfreeprojects.samenblog.com... تهران 1394/07/11 0 بلبرینگ باردن آر-3 بلبرینگ باردن آر-3 BARDEN BEARING HIGH PRECISION R-3 C3 4.75 × 12.96 × 4.97 MADE IN ENGLAND باردن برینگ آر – 3 / دور بالا مورد استفاده در صنایع هوائی – هواپیمائی – هوافضا ساخت کشور انگلستان بسته بندی تک سلفون در ... 8 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولیدکننده کندانسور هوایی سارآفرین تولیدکننده کندانسور هوایی تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده کندانسور هوایی ظرفیت های تولیدی از50000Btu/hr تا 1800000Btu/hr هوادهی تا 240000M^3/HR فین از نوع آلومینیومی یا مسی فن آکسیال، با پره های از جنس آلومینیومی ی... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید کننده انواع یونیت هیتر سارآفرین تولید کننده انواع یونیت هیتر تهویه و تبرید سارآفرین تولید کننده انواع یونیت هیتر جهت تولید هوای گرم مناسب سالن های تولید و سالن های ورزشی و مرغداری ها و .. قابلیت نصب و پرتاب هوا بصورت افقی و عمودی بدنه فولادی و یا فایبر... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولیدکننده برج خنک کننده سارآفرین تولیدکننده برج خنک کننده طراحی و تولید انواع برج خنک کننده فایبرگلاس ، بتنی ، فلزی در طرح های ذوزنقه ای و مکعبی و مدور در ظرفیت های صنعتی و تهویه مطبوع برج خنک کننده های sulzer آلمان برج خنک کننده های marley آمریکا چوب... تهران 1394/07/11 تماس بگیرید 0 سارآفرین تولید کننده چیلر و برج خنک کننده سارآفرین تولید کننده چیلر و برج خنک کننده صنعتی چیلرهای تراکمی هوایی چیلرهای یک مداره تا چند مداره دارای کمپرسورهای Hermatic و Semi Hermatic پیستونی - Scroll - Screw اواپراتورهای Shell & Tube چند مداره کندانسورهای آبی کندانسورهای ه 

 


یو خبر دفتر حراست واحد آموزش پست الكترونیك همكاران سامانه پاسخگویی به شكایات ارتباط با نخبگان و صاحب نظران درس آموزی از حوادث ورود کاربر نام کاربری: * گذرواژه: * ایجاد حساب جدید درخواست گذرواژه جدید سایت قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران - 1362/12/7 قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران - 1376/3/11 آئین نامه خدمات و امور اجرایی شهركهای صنعتی موضوع بند 6 قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران - 1377/6/22 تسهیلات سازمان صنایع كوچك » قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ماده واحد- ه منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امكانات شهركهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امكانات زیر بنایی و ارئه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شركت شهركهای صنعتی ایران تاسیس می گردد. 1- مجمع عمومی شركت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع(رئیس مجمع)وزیر امور اقتصادی و دارائی- رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر صنایع سنگین ، وزیر نیرو ، وزیر مسكن و شهر سازی، وزیر كشاورزی ، وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شركت شهركهای صنعتی ایران می باشد. 2- شركت شهركهای صنعتی ایران می تواند شركت های شهرك صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید كه هر یك دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. 3- رئیس میئت مدیره و مدیر عامل هر شركت فرعی از طرف وزیر صنایع تعیین خواهد شد. 4- شركت های شهرك صنعتی مكلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موكول به اخذ پروانه بهره برداری است. 5- هر شركت شهرك صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شركت ها تابع قانون كار و تامین نیروی اجتماعی خمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشكیل شركت شهرك صنعتی مذكور از طریق این شركت ها هزینه می شود. 6- استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه ای اصلی اولیه شركت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی كه پس از آغاز بهره برداری از تاسیسات زیر بنائی شهرك ضرورت خواهد یافت ممنوع است و كلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرك صنعتی بر اساس آئین نامه ای كه به تصویب مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی می رسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرك یا اشخاصی كه بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت می گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذكور به تفكیك در آئین نامه مشخص خواهد شد. 7- تعیین محل شهرك (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرك برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازی انجام خواهد شد. واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرك صنعتی است كه براساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد كرد. تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شركت شهرك صنعتی مربوط می باشد. 8- مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد. 9-اساسنامه و حدود اختیارات شركت شهركهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمركز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز یكشنبه هفتم اسفندماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/62 به تائید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اكبر هاشمی » قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 63864/16973 مورخ 7/7/1375 دولت در مورد اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد. علی اكبر ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی تاریخ:2/4/76 شماره:7779 وزارت صنایع قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم خردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1102- ق مورخ 27/3/1376 واصل گردیده است. به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. اكبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور  ماده واحده – اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران به عمل می آید. 1- در بند (1) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزیرجهاد سازندگی» اضافه می شود. 2- در بند (2) ماده واحده عبارت « شهرك» به عبارت « شهركها» تغییر می یابد. بند (3) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود: 3- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت فرعی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی ایران و حكم وزیر صنایع تعیین خواهد شد. بند (4) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود: 4- شركت های شهركهای صنعتی مكلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود كه در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شركت شهركها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهركهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شركت شهركهای صنعتی ایران و شركت های تابع و همچنین شركت های تابع به یكدیگر به عنوان كمك های بلاعوض محسوب می گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موكول به اخذ پروانه بهره برداری است. بند (5) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود: 5- شركت شهركهای صنعتی ایران و شركت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شركت ها تابع قانون كار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشكیل شركت شهرك صنعتی مذكور از طریق این شركت ها هزینه می شود و نواحی صنعتی كه از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرك صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد. بند (7)ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود: 7- تعیین محل شهرك (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرك برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازی انجام خواهد شد و در هر حال شهركهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرك صنعتی است كه بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد كرد. تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی مربوط می باشد. تبصره- عوارض قان 

 


صنعتی كشور از فرصت ایجاد شده بهره برداری نموده و پایگاه اطلاع رسانی متعلق به خود را با مشاركت فعال و حضور دائم و به روز ، درحصول به اهداف آن مورد حمایت قرار دهند. در این پایگاه مشاورین به دو دسته اصلی مشاورین حقیقی ( افراد ) و مشاورین حقوقی ( شركت ها ) تقسیم و كاربرگ های ویژه ای برای هر دو گروه طراحی شده است. هر چند گروه هدف در این پایگاه مشاورین صنعتی می باشد معهذا تا حدی اطلاعات متخصصین صنعتی نیز پوشش داده شده است. تلاش ما بر آنست كه نرم افزارهای مورد استفاده در این پایگاه بطور پیوسته ارتقاء داده شده و گستره خدمات رسانی پایگاه وسیع تر شود. قطعاً در طی مراحل راه اندازی آزمایشی پایگاه اشكالاتی مشاهده خواهد شد كه با انعكاس این مشكلات به ما ، مساعی لازم در مرتفع نمودن آن ها بعمل خواهد آمد. در پایان ضمن تشكراز بازدید شما از این پایگاه از پیش سپاس گذاری خود را از ارائه نظرات و پیشنهادات شما تقدیم می داریم. دفتر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلا مانع است شنبه 11 مهر 1394 | السبت 19 ذوالحجة 1436 | Saturday 03 October 2015 English آخرین اعلام نیازها: متضاضی خرید شمش فولا _ منوی اصلی امکانات سایت نمایشگاه مجازی طرح های صنعتی قابل واگذاری فروش فوق العاده اعلام نیازها پایگاه دانش مشاورین صنعتی ورود اعضا اطلاعات پایگاه شرکتهای عضو: 60166 تعداد محصولات: 100667 RSS 2.0 اخبار اختصاص بخشی از یارانه صنعت به توسعه زیر ساختها در شهرکها ونواحی صنعتی معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت در نشست مشترک با صنعتگران گیلان و نمایندگان تشکل های صنعتی اظهار امیدواری کرد: � ... مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منصوب شد سید محمد علی سید ابریشمی از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت بعنوان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شه� ... محصول شرکت استان شهرستان شهرک صنعتی ناحیه صنعتی مشاورین جستجوی پیشرفته غذایی و آشامیدنی‌ (17653) توتون و تنباکو (2) منسوجات (بجز پوشاک) (3323) پوشاک (4933) دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش (646) چوب و محصولات چوبی (بجز مبل) (1968) کاغذ و محصولات کاغذی (3772) کک و فرآورده‌های حاصل از نفت (580) مواد و محصولات شیمیایی (10477) لاستیک و پلاستیک (7413) کانی غیر فلزی (13614) فلزات اساسی(آهن، فولاد، مس و ...) (3338) فلزی فابریکی(مصنوعات فلزی) (10362) ماشین‌ آلات و تجهیزات (6917) ماشین ‌آلات دفتری و حسابداری (137) ماشین آلات و دستگاه‌های برقی (4135) رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی (230) ابزار پزشکی، اپتیکی و ساعت (688) وسایل نقلیه موتوری (712) سایر تجهیزات حمل و نقل (1234) مبلمان و سایر مصنوعات (1513) بازیافت (83) کامپیوتر و فعالیت‌های وابسته (1253) تحقیق و توسعه (296) سایر فعالیتهای کسب و کار (5192) آموزش (196) آخرین محصولات صفحه 1 از 4 بعدی » آبکاری رنگ پودری الکترواستاتیک رنگ پودری الکترو استاتیک ریخته گری آلومینیوم قطعات آلومینیوم ریخته گری فولاد قطعات فولادی نمایشگاههای جاری نفت و گاز آخرین شرکتهای ثبت شده مهدی معصوم زاده ترك کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلا مانع است. راه اندازی پایگاه 15 مهر 1383 info@sme.ir صفحه اول معرفی شهرک اخبار شهرک نیازمندی ها تماس با ما منو سایت صفحه اول معرفی شهرک واحد های صنعتی اخبار شهرک دورهای آموزشی تخفیف ، ویژه صنایع ارتباط با نخبگان مقالات نیازمندی ها پرسش های متداول تبلیغات در سایت تماس با ما پیوندها ، تبلیغات سایت رهبری پایگاه اطلاع رسانی دولت ثبت شرکت دیاکو - تلفن : 02632400680 بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران صنایع کوچک توسعه تجارت خصوصی سازی تبلیغات با وب لینک ! Sand Blast رفع مسئولیت کاربر گرامی : شهرک صنعتی اشتهارد در مقابل آگهی ها مسولیتی ندارد ! لطفا قبل از خرید بررسی نمایید بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران کسب اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین لیست کارخانجات استان تهران لیست کارخانجات شهرک صنعتی اشتهارد لیست کارخانجات استان البرز لیست کارخانجات استان آذربایجان شرقی لیست کارخانجات استان اردبیل لیست کارخانجات استان اصفهان لیست کارخانجات استان ایلام لیست کارخانجات استان بوشهر لیست کارخانجات استان چهارمحال و بختیاری لیست کارخانجات استان خوزستان لیست کارخانجات استان خراسان رضوی لیست کارخانجات استان خراسان شمالی لیست کارخانجات استان خراسان جنوبی لیست کارخانجات استان زنجان لیست کارخانجات استان سمنان لیست کارخانجات استان سیستان و بلوچستان لیست کارخانجات استان فارس لیست کارخانجات استان قم لیست کارخانجات استان قزوین لیست کارخانجات استان کرمانشاه لیست کارخانجات استان کرمان لیست کارخانجات استان کهگیلویه و بویر احمد لیست کارخانجات استان کردستان لیست کارخانجات استان گیلان لیست کارخانجات استان مازندران لیست کارخانجات استان مرکزی لیست کارخانجات استان هرمزگان لیست کارخانجات استان همدان بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران شماره تلفن کارخانه ها شماره تلفن و اطلاعات کارخانه های مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران را براحتی و با اطمینان دریافت نمایید . شماره تلفن کارخانجات استان تهران - شهرک های صنعتی - اطلاعات موجود در فایل شماره تلفن کارخانه های استان تهران : 1 - نام شرکت 2 - نوع محصول ( نام دقیق محصول و یا محصولات ) 3 - مقدار تولیدی 4 - آدرس ( به تفکیک شهرک صنعتی ) 5 - تلفن تماس ( کارخانه ) 6 - تلفن دفتر مرکزی و یا فروش ( بعضا موبایل مدیران شرکت ) بانک اطلاعات کارخانجات ایران : 120هزار تومان - با احتساب 50 درصد تخفیف فقط تا چند روز دیگر آبدیت محتوا : حدود 70 درصد محتوا بروز می باشد . کسب اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین ------------------------------------------------------------- این اطلاعات جهت بازاریابی مفید است و استفاده غیر از بازاریابی ممنوع می باشد . کلمات کلیدی : شماره تلفن کارخانه ها ، شماره تلفن شرکت ها ، شماره تلفن کارخانه های تهران و کرج ، شماره موبایل مدیران ، شماره تلفن و فکس کارخانه ها ، لیست شرکت ها ، لیست و تلفن کارخانه ها ، نام و تلفن کارخانه ها ثبت شرکت , ثبت شرکت , ثبت شرکت طراحی سایت در کرج ، طراحی سایت در کرج < قبلی بعدی > کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به بخش خصوصی ( کانون طراحان جوان ) متعلق است . طراحی سایت معرفی شهرک های صنعتی بانک اطلاعاتی راهنمای متقاضیان موقعیت شما » صفحه اصلی امروز پنجشنبه 9 مهر 1394 | انتخاب زبان: منوی سایت صفحه اصلی درباره شركت معرفی استان طرح تکریم ارباب رجوع سوال متداول آلبوم تصاویر سایت های مرتبط خوشه های صنعتی نمونه طرح های تیپ استان مزایای استقرار دانشگاه در شهرک ها مراکز کسب و کار مصوبات سفر استانی دولت اولویت های سرمایه گذاری در استان تعرفه قیمت ها شهرک ها و نواحی صنعتی محروم مناقصه ها و مزابده ها پایگاه اطلاع رسانی SME حوزه مقاومت بسیج ارتباط با ما تماس با ما آرشیو خبر دفتر حراست واحد آموزش پست الكترونیك همكاران سامانه پاسخگویی به شكایات ارتباط با نخبگان و صاحب نظران درس آموزی از حوادث ورود کاربر نام کاربری: * گذرواژه: * ایجاد حساب جدید درخواست گذرواژه جدید سایت قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران - 1362/12/7 قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران - 1376/3/11 آئین نامه خدمات و امور اجرایی شهركهای صنعتی موضوع بند 6 قانون تاسیس شركت 

 


رفی شركت راهنمای متقاضیان آمار و اطلاعات شهركها و نواحی صنعتی صنایع كوچك مصوبات سفر ارتباط با ما بانك اطلاعات صنایع كوچك و متوسط رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و به ویژه گسترش روز افزون شبکه اینترنت، در عصر حاضر فضایی را فراهم کرده است تا افراد، سازمان ها و شرکت های مختلف بتوانند بخش زیادی از تعاملات و ارتباطات خود را از طریق شبکه اینترنت شکل دهند. این فناوری فرصت مغتمی را برای موسسات و صنایع کوچک و متوسط فراهم ساخته تا با ایجاد زمینه و امکان حضور بر روی شبکه اینترنت، محدودیت‌های زیادی که تاکنون برای این موسسات وجود داشته را از میان بردارند. در این ارتباط حضور الکترونیکی و به عبارت دیگر هویت شرکتی به داشتن یک وب سایت بر روی شبکه گره خورده است. امروزه حضور فعال در این شبکه و استفاده از قابلیت‌های بسیار گسترده و متنوع آن برای صاحبان کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری یک نقطه قوت محسوب شده و عدم حضور و استفاده از آن بعنوان یکی از نقاط ضعف اساسی بحساب می‌آید. با توجه به مطالب فوق و نظر به نقش و جایگاه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای ارتقاء و توسعه صنایع کوچک و متوسط کشور، این پایگاه اطلاع‌رسانی طراحی و راه‌اندازی گردید تا با تجمیع واحدهای صنعتی در فضای مجازی اینترنت، بتواند بصورت پلی میان واحدهای صنعتی تولید کننده و مشتریان عمل نموده و از طریق اطلاع‌رسانی مناسب به توسعه کسب و کار آنها کمک نماید. دفاتر مجازی اینترنتی که در این پایگاه اطلاع‌رسانی بطور رایگان در اختیار واحدهای کوچک صنعتی قرار داده می‌شود دارای امکاناتی از قبیل، پست الکترونیک، جلسه گفت و گو، تابلوی پیام،‌ اعلام نیاز، مخزن فایل، زمانبندی ملاقات، دفترچه تماس، فهرست وظایف، دفترچه یادداشت، آدرس‌های اینترنتی، کارت معرفی، مدیریت محصول و قابلیت معرفی محصولات تولیدی می‌باشد. عموم افراد و متقاضیان می‌توانند در تمامی نقاط جهان و از طریق شبکه اینترنت با مراجعه به این پایگاه مراجعه کرده و براساس محصول، شرکت، استان و یا شهرک‌ صنعتی محل استقرار واحد صنعتی، اقدام به جستجو کرده و با شرکت‌های مورد نظر خود ارتباط برقرار نمایند. امید است با همکاری و مشارکت موثر و مستمر واحدهای صنعتی ، این پایگاه اطلاعاتی پربارتر گشته و به مکانی برای تبادل نظرات و ایجاد ارتباط بین واحدهای صنعتی و فعالان عرصه تولید، تجارت و صادرات تبدیل گردد. جهت ثبت نام در سایت مذكور با آقای مهندس شعبانی ، مسئول انفورماتیك شركت شهركهای صنعتی مازندران به آدرس admin@mazandiec.ir و یا شماره تماس 33345579-011 تماس حاصل فرمائید. بازگشت  امروز : شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ السبت ۲۰ ذی‌الحجه ۱۴۳۶ Saturday 3 October 2015 صفحه اصلی حراست بسیج اداری نقشه سایت گالری عکس روابط عمومی پیوندهای مفید پرسشهای متداول رسیدگی به شكایات پیشنهادات و انتقادات ارتباط با نخبگان و صاحب نظران ورود اعضا نام کاربری رمز عبور اوقات شرعی ساری طلوع آفتاب : ۵ : ۵۴ : ۰۶ اذان صبح : ۴ : ۲۸ : ۱۹ اذان ظهر: ۱۱ : ۴۶ : ۴۲ غروب آفتاب : ۱۷ : ۳۸ : ۴۵ اذان مغرب : ۱۷ : ۵۶ : ۰۲ آمار و ارقام كل نمایش ها : ۲۰۷۳۶۶۸ كل بازدیدكنندگان : ۱۲۹۸۴۴۰ نمایش های امروز : ۳۱۱۸ بازدید های امروز : ۲۸۶۹ افراد آنلاین : ۳۱ جهت دانلود پوستركلیك كنید Weather Forecast | Weather Maps Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768 خانه | جستجوی نام مشاور | زمینه فعالیت | منطقه جغرافیایی |جستجوی لغتی |درباره پایگاه |نحوه عضویت | ارتباط با ما| راهنما ورود اعضا شناسه رمز عبور رمز عبور خود را فراموش کردید؟ جستجو آمار بازدید کنندگان برخط : 3 نفر امروز : 362200 نفر دیروز : 161 نفر مجموع : 477454 نفر تعداد مشاورین : 287 در باره پایگاه به نام خدا با سلام ، پایگاه اطلاع رسانی مشاورین صنعتی با هدف ایجاد تعامل سازنده بین عناصر اصلی عرصه صنعت كشور بویژه صنایع كوچك و متوسط یعنی تولید كنندگان كالاهای صنعتی یا همان واحدهای صنعتی از یك سو و تولید كنندگان خدمات صنعتی بویژه مشاورین صنعتی از سوی دیگر با استفاده از یك بستر مجازی است. واحدهای صنعتی در تمامی مراحل حیات خود ، از مرحله مطالعات امكان سنجی گرفته تا آخرین مراحل خدمات پس از فروش ، نیازمند حجم قابل توجهی از اطلاعات معتبر و به روز می باشند. كه تامین آنها صرفاً از طریق گروه های تخصصی ویژه امكان پذیر است. تنوع این گروه های تخصصی متناسب با تنوع گسترده مباحث صنعتی است به همین جهت دستیابی به یك مشاور متخصص با تعهد كاری لازم و با هزینه ای مناسب كه از تجربه كاری كافی نیز برخوردار باشد. كار آسانی نیست. ابهام در شناخت مشاورین صنعتی موجب كمرنگ شدن رابطه متقابل صاحبان صنایع و مشاورین صنعتی شده است. سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران در جهت رفع این نقیصه اقدامات متعددی را در برنامه كاری خود قرارداده تا امكان سازماندهی ارتباطات بین این دو گروه سرنوشت ساز را فراهم سازد. در بخش فیزیكی كار با احداث شهركها ، مراكز و مجتمع های فناوری ، واحدهای فناور ( مشاورین صنعتی ، واحدهای R&D ، آزمایشگاه های صنعتی و ... ) در یك مكان سازماندهی شده و ارتباط حضوری با صاحبان صنایع برقرار می نمایند. در بخش مجازی با ایجاد یك فضای اختصاصی برای هر مشاوری ، مشخصات نسبتاً كاملی از مشاور را در اختیار صاحبان صنایع قرار می گیرد تا ارتباط اولیه بین این دو گروه با كمترین هزینه و بسادگی برقرار شده و واحدهای صنعتی با برخورداری از حق انتخاب ناشی از دسترسی به اطلاعات مشاورین صنعتی ذیصلاح ، مشاور واجد الشرایط مورد نظر خود را انتخاب نماید. پایگاه اطلاع رسانی مشاورین صنعتی مانند هر پایگاه اطلاع رسانی ، تنها با مشاركت گسترده و فعال ذینفعان آن توسعه و ارتقاء می یابد. لذا امید است مشاورین محترم صنعتی كشور از فرصت ایجاد شده بهره برداری نموده و پایگاه اطلاع رسانی متعلق به خود را با مشاركت فعال و حضور دائم و به روز ، درحصول به اهداف آن مورد حمایت قرار دهند. در این پایگاه مشاورین به دو دسته اصلی مشاورین حقیقی ( افراد ) و مشاورین حقوقی ( شركت ها ) تقسیم و كاربرگ های ویژه ای برای هر دو گروه طراحی شده است. هر چند گروه هدف در این پایگاه مشاورین صنعتی می باشد معهذا تا حدی اطلاعات متخصصین صنعتی نیز پوشش داده شده است. تلاش ما بر آنست كه نرم افزارهای مورد استفاده در این پایگاه بطور پیوسته ارتقاء داده شده و گستره خدمات رسانی پایگاه وسیع تر شود. قطعاً در طی مراحل راه اندازی آزمایشی پایگاه اشكالاتی مشاهده خواهد شد كه با انعكاس این مشكلات به ما ، مساعی لازم در مرتفع نمودن آن ها بعمل خواهد آمد. در پایان 

 


بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران شهرک صنعتی اشتهارد بانک اطلاعات مشاورین صنعتی ایران شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور بانک اطلاعات شهرک های صنعتی مشهد بانك اطلاعات صنایع كوچك و متوسط بانک اطلاعات واحدهای صنعتی بانک مشاغل ایران بانک اطلاعات صنعت ایران Web Results وب سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران : بانک اطلاعات ... http://isipo.ir/%3Fpart%3Dmenu%26inc%3Dmenu%26id%3D317 وب سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شامل اخبار ، گالری تصاویر ، ایفرم ها ، بخشنامه ها ، دستوالعمل ها ، اطلاعات تماس و ... بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران - شهرک صنعتی اشتهارد http://www.eiec.ir/%25D8%25A2%25DA%25AF%25D9%2587%25DB%258C/62-%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586.html بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران. کسب اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین. لیست کارخانجات استان تهران لیست کارخانجات شهرک صنعتی اشتهارد لیست کارخانجات ... بانك اطلاعات صنایع كوچك و متوسط - شركت شهرك های صنعتی مازندران http://www.mazandiec.ir/index.php%3Fstatic%26sid%3D351 رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و به ویژه گسترش روز افزون شبکه ... و جایگاه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای ارتقاء و توسعه صنایع ... بانک اطلاعات مشاورین صنعتی ایران http://adviser.sme.ir/ با سلام ، پایگاه اطلاع رسانی مشاورین صنعتی با هدف ایجاد تعامل سازنده بین عناصر اصلی ... سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران در جهت رفع این نقیصه اقدامات ... SME-EOffice http://www.sme.ir/ اطلاعات پایگاه ... معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت در نشست مشترک با صنعتگران گیلان و ... مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منصوب شد سید محمد ... لیست آدرس ، تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرکهای صنعتی استان تهران ... http://www.dabi.ir/JobSearch.aspx%3Fsec%3D6%26service%3D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25A9%2B%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2584%2B%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DA%25A9%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2B%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25DB%258C%2B%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%26secM%3Dt نمایش نتایج جستجو برای بانک اطلاعات مشاغل شهرکهای صنعتی استان تهران واحدهای تجاری -اداری - صنعتی و شاغلین در محله ولنجک. اطلاعات ویژه فروشگاه ها و خدمات یافت شده در محله ولنجک و همسایه های آن ..... بیمه ایران - ولنجک. • مرکز مشاوره ورزشی ... لیست شرکت های شهرک صنعتی کرمانشاه - درباره ی ما http://wordtech.ir/%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DA%25A9-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587.html تحویل رایگان به سراسر ایران | پرداخت هزینه درب منزل پس از تحویل کالا ... بانک اطلاعات شهرک های صنعتی لیست شرکت های شهرک صنعتی کرمانشاه بانک اطلاعات ... بانک اطلاعات واحدهای صنعتی http://www.ngdir.ir/industrialunits/PIndustrialUnits.asp پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور, ثبت مکانیزه محدوده های معدنی - مدیریت نظارت و ... شهرک های صنعتی کشور ... تولید کک وفراورده های حاصل ازنفت و سوخت های هسته ای ... اطلاعات ژئوفیزیک زمینی, • بانک اطلاعات فهرستگان, • بانک اطلاعات معادن ایران. قانون تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران | شرکت شهرک‌های صنعتی ... http://www.semnaniec.ir/content/%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25AA-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A-%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586 بانک اطلاعاتی · واحدهای مستقر در شهرکها · نقشه ... قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران - 1376/3/11 آئین نامه خدمات و امور اجرایی شهركهای ... وزارت صنایع و معادن - kish Trade Promotion Center http://www.kishtpc.com/ministry%2520of%2520industries%2520%26%2520mines%2520.htm وزارت صنایع و معادن · موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ... سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی · شركت شهركهای ... جدید صنعتی · بانك اطلاعات معادن ایران. Searches Related to بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران شهرک صنعتی اشتهارد بانک اطلاعات مشاورین صنعتی ایران شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور بانک اطلاعات شهرک های صنعتی مشهد بانك اطلاعات صنایع كوچك و متوسط بانک اطلاعات واحدهای صنعتی بانک مشاغل ایران بانک اطلاعات صنعت ایران Search History بانک اطلاعات شهرک های صنعتی ایران بانک اطلاعات کارخانجات مازندران بانک اطلاعات مشاورین املاک میهن بلاگ معرفی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان کشور Clear All Turn Off About Privacy Terms You’ve reached this page by installing a search application distributed by Bandoo Media, Inc. © 2015 Ask.com صفحه اصلی معرفی شركت راهنمای متقاضیان آمار و اطلاعات شهركها و نواحی صنعتی صنایع كوچك مصوبات سفر ارتباط با ما بانك اطلاعات صنایع كوچك و متوسط رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و به ویژه گسترش روز افزون شبکه اینترنت، در عصر حاضر فضایی را فراهم کرده است تا افراد، سازمان ها و شرکت های مختلف بتوانند بخش زیادی از تعاملات و ارتباطات خود را از طریق شبکه اینترنت شکل دهند. این فناوری فرصت مغتمی را برای موسسات و صنایع کوچک و متوسط فراهم ساخته تا با 

 


کتهای عرضه محصولات فرهنگی شرکت های بازیهای رایانه ای شرکت های نصب نرم افزار شرکت های راه انداری نرم افزار ------------------------------------ اطلاعات فروشندگان کاغذ و مقوا اطلاعات فروشندگان نوشت افزار اطلاعات فروشندگان لوازم تحریر اطلاعات خدمات چاپ و تکثیر اطلاعات تابلوسازان اطلاعات تابلونویسان اطلاعات فروشندگان جراید اطلاعات چاپخانه داران اطلاعات عکاسان اطلاعات فیلم برداران اطلاعات شرکت های تبلیغاتی اطلاعات دفاتر تبلیغاتی ------------------------------------ فروشندگان تجهیزات پزشکی فروشندگان لوازم پزشکی فروشندگان آرایشی و بهداشتی فروشندگان لوازم ورزشی اطلاعات داروخانه ها اطلاعات عطاری ها ------------------------------------ اطلاعات فروشندگان طلا و جواهر اطلاعات فروشندگان زیورآلات و نقره اطلاعات سازندگان طلا و جواهر اطلاعات ساعت فروشان اطلاعات ساعت سازان اطلاعات آرایشگاههای زنانه اطلاعات آرایشگاههای مردانه اطلاعات فروشندگان میوه و تره بار اطلاعات خیاطی های زنانه اطلاعات عطاری ها ------------------------------------ پیشرفته ترین سامانه فرم ساز آنلاین ------------------------------------ معرفی نرم افزارهای تبلیغاتی معرفی سخت افزارهای تبلیغاتی کتاب الکترونیکی PDF آموزش Learning ------------------------------------ ایمیل مارکتینگ تبلیغات در اینترنت آرشیو مطالب شهریور ۱۳۹۳ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ تیر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ فروردین ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۱ مهر ۱۳۹۱ شهریور ۱۳۹۱ صفحه ی نخست| پست الکترونیک| آرشیو مطالب| عناوین مطالب سایت| لینك rss| پروفایل مدیر سایت تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به فروش بانک های اطلاعاتی اصناف و مشاغل می باشد . كد نویسی و گرافیك قالب توسط : اوج تفاوت . X: Y: | X: Y: POWERED BY PERSIANSCO.COM © 2010 کلیه حقوق این سامانه برای ناشر محفوظ می باشد. . اطلاعات بانک ها Skip Navigation Links. Collapse تجارت تجارت شعب باجه خودپرداز نشانه های افزوده شده Expand ملت ملت Expand پاسارگاد پاسارگاد Expand توسعه و تعاون توسعه و تعاون Expand قرض الحسنه مهر ایران قرض الحسنه مهر ایران Expand سرمایه سرمایه Expand کشاورزی کشاورزی Expand پست بانک پست بانک Expand رفاه کارگران رفاه کارگران Expand صنعت و معدن صنعت و معدن Expand صادرات صادرات Expand دی دی Expand ملی ملی Expand مسکن مسکن Expand سینا سینا Expand پارسیان پارسیان Expand سامان سامان Expand سپه سپه Expand شهر شهر Expand انصار انصار Expand کارآفرین کارآفرین Expand توسعه صادرات ایران توسعه صادرات ایران لایه های نقشه گزارشگیری مشاهده گزارش سال 1393 اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی مبارک سخن امام خمینی (ره) درباره اصناف اصناف بازوان ستبر انقلابند. امام خمینی ره صفحه نخست قوانین و مقررات اتاق اصناف بهارستان اخبار واحد آموزش بازرسی و نظارت صفحه نخست تاریخچه اصناف کشور وظایف و اختیارات اتاق اصناف تعاریف و اصطلاحات راهنمای دریافت پروانه کسب گزارشات و شکایات ارتباط با اعضای هیئت رئیسه مرکز دانلود تصاویر نقشه سایت تماس با ما اتحادیه‌های تحت پوشش آرایشگران مردانه آرایشگران زنانه پوشاك و قماش فروشان آهنکاران موسسه اتومبیل کرایه اتومکانیسینهای خودرو تعویض روغنی و پنجر گیری فروشندگان و تعمیركاران تلفن همراه تولیدكنندگان و تعمیركاران لوازم برقی و الكتریكی خرازان خواربار و لبنیات فروشان خیاطان و تولید كنندگان پوشاك درودگران و مبل سازان و كمد سازان صافکاران و نقاشان خودرو طلا فروشان عكاسان و خدمات رایانه بافندگان فرش دستباف قنادان لوازم بهداشتی و ساختمانی لوازم خانگی و صوت و تصویر لوازم یدكی و لاستیك اتومبیل ماشین ساز و فلز تراش مصالح فروشان مشاورین املاک نانوایان پزندگان مواد پروتئین ومیوه و تره بار کیف و کفش نمایشگاه داران اتومبیل دانلود نرخ صنوف سال 93 صنف قالیبافان(قالیشویی) صنف آرایشگران زنانه صنف موسسات اتومبیل کرایه صنف قنادان صنف تعویض روغنی صنف پزندگان صنف ابزار یراق صنف موسسات اتومبیل كرایه رسته وانت بارها صنف مشاورین املاک صنف قنادان،تولید کنندگان لوازم برقی و ماشین ساز و فلز تراش صنف پزندگان (رسته طباخی و جگرکی) صنف اتومکانیسینها صنف عکاسان،فیلمبرداران،کپی و زیراکس صنف آرایشگران مردانه و مصالح فروشان صنف خیاطان صنف پزندگان (رسته طباخی و جگرکی) صنف نمایشگاه داران خودرو کتاب گام اول موفقیت در اصناف متن اضافی متن اضافی متن اضافی متن اضافی آب و هوا بدون ابر 24°C Tehran بدون ابر رطوبت: 25% باد: N at 0 km/h اوقات شرعی 4:78 مانده تا اذان صبح 04:36:24 اذان صبح 06:00:14 طلوع خورشید 11:54:23 اذان ظهر 17:46:25 غروب خورشید 18:05:07 اذان مغرب اوقات به افق : آمار بازدید امروز8 دیروز18 این هفته112 این ماه26 مجموع9978 آی پی بازدیدکنندگان : 5.134.132.127 Firefox 40.0 Windows Fri 02 Oct 2015 19:45 صفحه نخست تعاریف و اصطلاحات آشنائی با اصناف تولیدی و خدمات فنی آشنائی با اصناف تولیدی و خدمات فنی تمایز صنف و صنعت صنوف تولیدی و خدمات فنی را نمی توان به روشنی و دقت کافی تعریف نمود. مرز بین صنف و صنعت به درستی مشخص نیست، و مرزهای تعیین شده در هر کشور به صورت قراردادی است. کارگاهی که در یک کشور در حال توسعه بزرگ محسوب می شود، در کشور پیشرفته صنعتی واحدی کوچک به شمار می آید. معیار تشخیص و تفکیک این دو گروه در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها، شمار کارگران شاغل و در برخی دیگر میزان سرمایه و یا ترکیبی از ضابطه های گوناگون از قبیل، شماره کارگران، میزان سرمایه، میزان فروش سالیانه، انواع دارائی ثابت و غیره ملاک تشخیص صنف از صنعت (صنایع کوچک از صنایع متوسط و بزرگ) است. در کنگره بین المللی مشاغل کوچک سال 1984 که در ترمولینوس اسپانیا برگزار شد، برای صنایع کوچک تعریف زیر تعیین گردید: «صنعت کوچک واحدی است که دارای مالکیت مستقل (مالکیت فردی و در صورت تعاونی بودن، غیر دولتی یا غیر اشتراکی) و 

 


روشان مواد غذایی اطلاعات سلف سرویس و تهیه غذا اطلاعات بوفه های سینما اطلاعات متل و هتل ها اطلاعات بوفه های باشگاه های ورزشی اطلاعات قنادان و شیرینی فروشان اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی اطلاعات فروشندگان آجیل و خشکبار اطلاعات نبات و آبنبات ریزان اطلاعات عصاره و حلوا سازان اطلاعات نانوایان اطلاعات لبنیات فروشان اطلاعات گوشت و مواد پروتئینی اطلاعات فروشندگان مویه و تره بار اطلاعات قصابان اطلاعات فروشندگان مرغ و ماهی اطلاعات مرغ داری ها اطلاعات تولید کنندگان مواد غذایی اطلاعات تعاونی ها و فروشگاه ها ------------------------------------ آرایشگاه های مردانه آرایشگاه های زنانه اطلاعات عطاری ها اطلاعات داروخانه ها فروشندگان آرایشی و بهداشتی فروشندگان تجهیزات و لوازم پزشکی ------------------------------------ عمده فروشان برنج عمده فروشان پوست و چرم عمده فروشان انواع بذر عمده فروشان گوشت قرمز عمده فروشان گوشت سفید عمده فروشان لبنیات عمده فروشان آجیل و خشکبار عمده فروشان ادویه جات عمده فروشان انواع شربت و عسل عمده فروشان چای عمده فروشان انواع پارچه عمده فروشان کشباف عمده فروشان پیراهن مردانه عمده فروشان آلات موسیقی عمده فروشان کفش عمده فروشان لوازم عکاسی عمده فروشان لوازم آشپزخانه عمده فروشان لوازم فیلم برداری عمده فروشان لوازم خانگی عمده فروشان کاغذ عمده فروشان فرش و قالیچه عمده فروشان لوازم ورزشی عمده فروشان طلا عمده فروشان جواهرات قیمتی عمده فروشان مواد غذایی عمده فروشان ساعت عمده فروشان عینک عمده فروشان آهن آلات عمده فروشان چوب عمده فروشان مصنوعات چوبی عمده فروشان سنگ های ساختمانی عمده فروشان قیر گونی عمده فروشان کالاهای بهداشتی عمده فروشان انواع رنگ عمده فروشان انواع لوله عمده فروشان اتصالات ساختمانی عمده فروشان کودهای حیوانی عمده فروشان ضایعات کاغذ عمده فروشان ضایعات فلزات عمده فروشان مواد پلاستیکی عمده فروشان قطعات یدکی خودرو عمده فروشان تجهیزات ساختمان سازی و راه سازی عمده فروشان ماشین آلات چاپ عمده فروشان ماشین آلات تراشکاری عمده فروشان لوازم آزمایشگاهی عمده فروشان لوازم اندازه گیری عمده فروشان لوازم پزشکی عمده فروشان لوازم دندان پزشکی عمده فروشان لوازم کیف و کفش عمده فروشان لوازم کفاشی عمده فروشان لوازم نظافت منزل ------------------------------------ تولید کنندگان مربا تولید کنندگان آبغوره تولید کنندگان ترشی و آبلیمو تولید کنندگان کشک تولید کنندگان رشته فالوده تولید کنندگان نبات و آبنبات تولید کنندگان انواع نان تولید کنندگان زولبیا و بامیه تولید کنندگان نخ های پنبه ای تولید کنندگان موکت تولید کنندگان لباس زیر مردانه تولید کنندگان لباس زیر زنانه تولید کنندگان مانتو و شلوار تولید کنندگان لباس بچه تولید کنندگان انواع کیف تولید کنندگان چمدان و ساک تولید کنندگان محصولات چرمی تولید کنندگان پاشنه کفش تولید کنندگان زیره کفش تولید کنندگان کفش تولید کنندگان ابزارآلات چوبی تولید کنندگان جعبه تولید کنندگان لوله تولید کنندگان قوطی تولید کنندگان کارتن مقوایی تولید کنندگان زونکن . کلاسور تولید کنندگان ماسک تولید کنندگان مواد اولیه کفش تولید کنندگان دلو لاستیکی تولید کنندگان تابلو پلاسنیکی تولید کنندگان اجناس پلاستیکی تولید کنندگان شیشه تولید کنندگان بلورجات تولید کنندگان مواد اولیه چینی تولید کنندگان کالای بهداشتی ساختمان تولید کنندگان محصولات سنگی تولید کنندگان آجر تولید کنندگان کاشی و سرامیک تولید کنندگان مصنوعات سفالی تولید دریچه کولر تولید و تعمیر مخزن و تانکر تولید کنندگان ابزار بنایی تولید کنندگان مخزن و تانکر ------------------------------------ فروشندگان باطری خودرو فروشندگان لوازم یدکی (سبک) فروشندگان لاستیک اتومبیل فروشندگان روغن اتومبیل فروشندگان لوازم یدکی خودرو فروشندگان لوازم یدکی سنگین فروشندگان دوچرخه و لوازم یدکی آن ------------------------------------ اطلاعات بنگاههای اتومبیل اطلاعات نمایندگی های خودرو اطلاعات فروشندگان موتور ------------------------------------ اطلاعات تعمیرکاران اتومبیل اطلاعات اتوسرویس و تعویض روغن اطلاعات تعمیرکاران موتور و دوچرخه اطلاعات صافکاران اتومبیل اطلاعات نقاشان اتومبیل ------------------------------------ اطلاعات فروشندگان پیچ و مهره اطلاعات فروشندگان ابزار و یراق اطلاعات فروشندگان کلاه و ایمنی اطلاعات فروشندگان قفل و لولا اطلاعات قفل و کلید سازان ------------------------------------ اطلاعات موسسات حمل و نقل مسافر اطلاعات آژانس های مسافرتی اطلاعات موسسات حمل و نقل کالا اطلاعات کامیون داران اطلاعات وانت داران ------------------------------------ اطلاعات فروشندگان فرش ماشینی اطلاعات فروشندگان فرش دستباف اطلاعات پارچه فروشان اطلاعات فروشندگان پوشاک مردانه اطلاعات خرازان اطلاعات فرشبافان اطلاعات فروشندگان کفش اطلاعات فروشندگان پوشاک مردانه اطلاعات فروشندگان لوازم الکتریکی اطلاعات تعمیرکاران لوازم الکتریکی اطلاعات فروشندگان چرخ خیاطی و بافندگی اطلاعات تعمیرکاران سیم پیچ و الکتروموتور ------------------------------------ اطلاعات فروشندگان چوب ، الوار ، نئوپان و MDF اطلاعات فروشندگان مبلمان اداری و خانگی اطلاعات نجاران و کمدسازان اطلاعات مبلسازان اداری و خانگی ------------------------------------ اطلاعات فروشندگان لوازم خانگی برقی اطلاعات فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اطلاعات تعمیرکاران لوازم خانگی اطلاعات فروشندگان بلور و کریستال ------------------------------------ اطلاعات هتل ها اطلاعات مسافرخانه داران اطلاعات تالارهای پذیرایی اطلاعات اغذیه فروشان اطلاعات قهوه خانه داران اطلاعات آژانس های مسافرتی اطلاعات سوپرمارکت ها اطلاعات مرغداری ها اطلاعات گاوداری ها اطلاعات تعاونی و فروشگاه ها اطلاعات بوفه های باشگاه ها اطلاعات بوفه های استخر اطلاعات بوفه های سینما اطلاعات عمده فروشان مواد غذایی اطلاعات سلف سرویس و تهیه غذا اطلاعات قنادان و شیرینی فروشان اطلاعات فروشندگان آبمیوه و بستنی اطلاعات فروشندگان آجیل و خشکبار اطلاعات نبات و آبنبات ریزان اطلاعات عصاره و حلواسازان اطلاعات نانوایان اطلاعات لبنیات فروشان اطلاعات گوشت و مواد پروتینی اطلاعات میوه و تره بار اطلاعات قصابان اطلاعات مرغ و ماهی اطلاعات عطاری ها اطلاعات داروخانه ها ------------------------------------ اطلاعات مشاورین املاک اطلاعات فروشندگان مصالح ساختمان اطلاعات فروشندگان بهداشتی ساختمان اطلاعات فروشندگان تزئینات داخلی اطلاعات فروشندگان شیشه و آینه اطلاعات فروشندگان کاشی و سرامیک اطلاعات فروشندگان کاشی اطلاعات فروشندگان سرامیک اطلاعات شوفاژ کاران اطلاعات درب و پنجره سازان اطلاعات سنگ بر و سنگ تراش ------------------------------------ اطلاعات آهن فروشان اطلاعات لوله کش گاز اطلاعات نصاب لوازم گازسوز اطلاعات جوشکاران اطلاعات فروشندگان رایانه اطلاعات فروشندگان ماشین اداری اطلاعات فروشندگان موبایل اطلاعات کافی نت ها اطلاعات شرکتهای خدمات نصب شرکتهای عرضه

37 1 2 3 4 5 6 7 ...